Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra

za školský rok 2021/2022

Predkladá:

Mgr. Melinda Drdoľová

         riaditeľka

                                                       Prerokované v pedagogickej rade školy

                  dňa: 26.09.2022

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra

odporúča zriaďovateľovi

Mestu Nitra

schváliť

 Správu o výsledkoch a podmienkach

 výchovno-vzdelávacej činnosti

 ZŠ s MŠ za školský rok 2021/2022

            Viera Kurucová

predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ

      Novozámocká 129, Nitra

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Nitra

schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach

                                                                              výchovno-vzdelávacej činnosti

ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra

             za školský rok 2021/2022

 

 ...........................................................

                                             za zriaďovateľa

 

SPRÁVA

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra, ktorej súčasťou je materská škola, školský klub a zariadenie školského stravovania za školský rok 2021/2022.

 

Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy: 26.09.2022

Prerokovaná a schválená v rade školy: 17.10.2022

 

Predkladá: Mgr. Melinda Drdoľová, riaditeľka školy

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy per rollam dňa 17.10.2022 prerokovala a odporúča zriaďovateľovi Mestu Nitra bez pripomienok schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

 

 

              Mgr. Viera Kurucová

              predseda Rady školy

 

 

Vypracovali:

Mgr. Melinda Drdoľová,  riaditeľka školy

PaedDr. Peter Zákopčan, zástupca riaditeľky školy pre ZŠ

Andrea Dučajová, zástupca riaditeľky školy pre MŠ

Oľga Rimešová, ekonóm školy

Ing. Kristína Vargová, personalista

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. zo dňa 18.12.2020 o štruktúre a obsahu správ   o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Koncepčný zámer rozvoja školy

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.

4. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra

5. Ďalšie podklady (športové a kultúrno-spoločenské aktivity)

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra za školský rok 2021/2022

 

I. Údaje o škole (§ 2 ods. 1, písm. a)

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou

2. Adresa školy: Novozámocká 129, 949 05 Nitra

3. Telefónne číslo: 0908 398 169

4. Webové sídlo: www.zsmsnovozamocka.edupage.org

5. Adresa elektronickej pošty: zsmsnitra@gmail.com

 

Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Melinda Drdoľová

riaditeľka školy

PaedDr. Peter Zákopčan

zástupca riaditeľky školy pre základnú školu

Andrea Dučajová

zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

Mária Dalkovičová

vedúca ZŠS

 

Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy:

Rada školy pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 03.06.2022  na obdobie 4 rokov. Adresa elektronickej pošty rady školy je: wkurucova@gmail.com.

Členovia rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

zvolený/delegovaný/ za

1.

Viera Kurucová

predseda

pedagogický zamestnanec

2.

Kristína Vargová

podpredseda

nepedagogický zamestnanec

3.

Monika Deglovičová

zapisovateľ

rodič MŠ

4.

Martin Mikuláš

člen

delegovaný za zriaďovateľa

5.

Drahoslava Bóňová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

6.

Erika Ivanová

člen

učiteľ MŠ

7.

Nataša Kotlárová

člen

rodič ZŠ

8.

Miroslav Gut

člen

delegovaný za zriaďovateľa

9.

Róbert Gajdoš

člen

delegovaný za zriaďovateľa

10.

Matej Stojka

člen

rodič ZŠ

11.

Mária Klempárová

člen

rodič ZŠ

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaní za zriaďovateľa.

 

I. Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1, písm. b)

1. Názov: Mesto Nitra

2. Sídlo: Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra

3. Telefónne číslo: 037/ 650 21 11

4. Adresa elektronickej pošty: info@nitra.sk  

 

I. Informácie o činnosti rady školy, počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia  (§ 2 ods. 1, písm. c)

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Počet zasadnutí: 2

Rada školy prerokovala online 12.10.2021:

 • správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Rada školy prerokovala na zasadnutí 02.06.2022:

 • pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 2022/2023
 • výsledky ustanovujúcej voľby členov do rady školy,
 • výsledky doplňujúcej voľby členov do rady školy,
 • výsledky voľby predsedu rady školy.

 

Informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy:

 

Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľky školy:

Pedagogická rada školy

Metodické združenia roč. 1. – 4. a MŠ

Predmetové komisie     pre prírodovedné predmety

                                    pre spoločenskovedné predmety

 

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:

Pedagogická rada školy sa schádza podľa plánu zasadnutí pedagogickej rady šesťkrát za školský rok. Radu školy zvoláva riaditeľka školy. Členovia sú pedagogickí zamestnanci školy.

Metodické združenie ročníkov 1. – 4. a ŠKD je poradným orgánom riaditeľky školy pre problematiku výchovy a vzdelávania 1. stupňa základnej školy a ŠKD. MZ máva zasadnutia štyrikrát ročne a zasadnutia zvoláva jej vedúci. Vedúci MZ pozýva na zasadnutia riaditeľku školy.

Metodické združenie MŠ  je poradným orgánom riaditeľky školy pre problematiku výchovy v MŠ. MZ máva zasadnutia štyrikrát ročne a zasadnutia zvoláva jej vedúci. Vedúci MZ pozýva na zasadnutia riaditeľku školy.

Predmetové komisie prírodovedných a spoločenskovedných predmetov majú svojich vedúcich, ktorí zvolávajú zasadnutia  štyrikrát za školský rok. Na zasadnutia pozývajú vedenie školy.

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia predkladá, posudzuje a realizuje likvidáciu nepotrebného majetku školy.

Škodová komisia sa zaoberá riešením a uplatňovaním práva na náhradu škody.

Komisia pre riešenie personálnych záležitostí – rieši personálne záležitosti podnety, sťažnosti a oznámenia v personálnej oblasti.

Gremiálna rada je poradným orgánom vedenia školy.

 

Zameranie školy:

a) klasické triedy s enviromentálnym zameraním

b) individuálna integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1. až 9. ročník

 

Súčasťou školy je ŠKD + elokované pracovisko ZŠ a materskej školy na Orechovom dvore

V rámci experimentálneho overovania s podporou Štátneho pedagogického ústavu – Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti overujeme model vyučovania, ktorý bude lepšie prispôsobený potrebám našich žiakov.  Experimentálne overovanie prebieha v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 vo všetkých ročníkoch. Komplexná zmena organizácie vyučovania zahŕňa kratšie vyučovacie hodiny aj prestávky,  blokové vyučovanie, podporu individuálnej prípravy žiakov a vplyv tejto zmeny na kvalitu vzdelávacích výsledkov a motivácie žiakov k učeniu sa, aby sa udržala dynamika edukačného procesu a súčasne boli rešpektované potreby žiakov. Zlepšenie úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti je podporené aktivitami realizovanými aj po vyučovaní aj formou individuálnej prípravy žiakov na vyučovanie. Zlepšila sa nám dochádzka žiakov, vyučovanie prebieha v pokojnej atmosfére a odbúralo sa  chronické záškoláctvo. Experimentálne overovanie pozitívne vplýva nielen na edukáciu, ale aj na pedagogických zamestnancov.

 

I. Počet detí, žiakov a poslucháčov (§ 2 ods. 1, písm. d)

Základná škola

Ročník

Triedy

Stav k 15.09.2021

Stav k 30.06.2022

0.

0

0

0

1.

2

32

32

2.

1

15

15

3.

1

16

15

4.

1

15

14

5.

1

12

12

6.

1

14

13

7.

1

17

17

8.

1

12

12

9.

1

11

12

SPOLU

10

144

142

 

 

I. Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov (§ 2 ods. 1, písm. e)

- počet pedagogických zamestnancov ZŠ: 14

- počet pedagogických asistentov ZŠ: 4

- počet pedagogických zamestnancov v ŠKD: 1

- počet pedagogických zamestnancov v MŠ: 6

- počet pedagogických asistentov MŠ: 1

- počet odborných zamestnancov: 1 (školský špeciálny pedagóg)

- počet nepedagogických zamestnancov: 15 (základná škola – 6, materská škola – 5, školská jedáleň – 4)

 

I. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§ 2 ods. 1, písm. f)

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej činnosti.

 

I. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1, písm. g)

September

Zdravý týždeň

 

ZŠ, MŠ

 

Športový deň

 

 

Európsky týždeň mobility – jazda zručnosti

 

ZŠ, ŠKD, MŠ

 

Obchodovanie s ľuďmi - beseda

 

 

Divadelné predstavenie

 

ZŠ, MŠ

 

Tekvicové dielne s deťmi a rodičmi

 

MŠ OD

 

Deň jabĺk

 

 

Branná vychádzka - poldenná

 

 

Tvorivé dielne s rodičmi : vyrezávanie tekvíc

 

 

Potulná galéria

 

 

Preventívna prednáška o šikanovaní

 

Október

Medzinárodný deň školských knižníc – spoločné čítanie

 

ZŠ, ŠKD, MŠ

 

Babičke, deduškovi – vystúpenie v KD

 

 

Deň strašidiel

 

ZŠ,MŠ

 

Šarkaniáda

 

ZŠ, MŠ

 

Haloween, detská  párty

 

MŠ, ZŠ, OD

 

Workshop k projektu Zelená škola – úvodná beseda

 

 

Krajská knižnica - beseda

 

 

Praktické cvičenia na dopravnom ihrisku

 

 

Tekvičkovo – vyrezávame svetlonosov

 

November

Model: život v meste - projekt

 

MŠ OD

 

Nenič svoje telo

 

 

Poznaj školský areál

 

 

Adventné vence – tvorivé dielne

 

 

Recyklohry

 

ZŠ, MŠ

 

Výlet do Papierničky

 

 

Eko-alarm workshop

 

December

Mikuláš

 

 MŠ, ZŠ,OD

 

Interaktívna divadelná hra

 

 

Zneužívanie moci

 

 

Moje telo - súťaž

 

ZŠ OD

 

Tvorivé dielne – Mikuláš

 

 

Súťaž o najplnšie more rýb

 

ZŠ OD

 

Výroba, pečenie a zdobenie medovníčkov

 

 

Zdobíme vianočný stromček v meste-vianočná jedlička Mlyny

 

 

Zbierame batérie so Šmudlom

 

ZŠ, MŠ

 

Vianočné vystúpenie

 

 

Pozdrav seniorom

 

 

Pod vianočnou jedličkou – kultúrne pásmo pre rodičov v materskej škole

 

 

Vianočná akadémia

 

ZŠ OD

Január

Zimné radovánky

 

 

Šikana, kiberšikana - prednáška

 

 

Vychádzka do zimnej prírody

 

ZŠ, MŠ

 

Záložka spája školy

 

ŠKD

 

Návšteva 1. ročníka v základnej škole

 

 

Depistáž v MŠ – testy školskej zrelosti

 

MŠ OD

 

Deň veselých zúbkov

 

 

Návšteva v knižnici – beseda o knihách a encyklopédiách

 

ZŠ, MŠ

 

Športové popoludnie v telocvični

 

ŠKD

 Február

Fašiangy, Turíce

 

 ZŠ, MŠ

 

Rozlúčka s Morenou

 

 

Karneval

 

ZŠ, ŠKD

 

Depistáž – testy školskej zrelosti

 

 

Návšteva školskej knižnice – beseda o knihách a encyklopédiách

 

 

Depistáž  – testy školskej zrelosti

 

Marec

20. ročník celoslovenského podujatia Knižnica pre všetkých

 

 ZŠ

 

Deň vody

 

 

Darček pre môjho obľúbeného učiteľa

 

ŠKD

 

Deti v príbehoch

 

 

Moja obľúbená kniha

 

 

Orecháčik – literárna súťaž

 

MŠ OD

Apríl

Deň Rómov

 

ZŠ, MŠ

 

Veľkonočné tvorivé dielne

 

ZŠ, MŠ

 

Deň s Andersenom

 

 

Divadelné predstavenie: Herkules alebo dobitie pekla

 

 

Vyrábame vyvýšené záhony

 

 

Vláčikom po Nitre

 

 

Deň Zeme

 

ZŠ, MŠ

 

Týždeň zdravej výživy

 

ZŠ, MŠ

 

Pozvánka na lipový čaj v školskej čajovni

 

Máj

Orecháčik hľadá talent

 

MŠ OD

 

Medziškolský turnaj v stolnom tenise

 

 

Mamičke z lásky

 

 

Deň matiek - vystúpenie

 

 

Orecháčik separáčik

 

MŠ OD

 

Florbal dievčat

 

 

Ekotopfilm

 

 

Výlet do mestského parku

 

Jún

Kynologické vystúpenie

 

ZŠ, MŠ

 

Indiánsky týždeň

 

MŠ OD

 

Medzi školský stolno-tenisový turnaj – ZŠ Krčméryho, ZŠ Ščasného, ZŠ s MŠ Novozámocká.

 

 

Deň detí

 

 

Škola v prírode - Jelenec

 

 

Deň rodiny

 

 

STORM – diskusia, workshop

 

 

Zápis do MŠ

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

 

 

Čítajme spolu 2022

 

 

Výlet do Bojnej

 

MŠ OD

 

Výlet - Habakuky

 

 

Praktické ukážky zboru výkonu justičnej stráže pre deti

 

August

Letný tábor

 

MŠ, ZŠ

 

Digitálne vzdelávacie programy v ZŠ:

 • Bez kriedy
 • Andrea.ucitelka.sk
 • PAXI.sk
 • Ovce.sk
 • Alik.cz
 • Skolahrou.sk
 • Zachranari.sk
 • Zachrannykruh.cz
 • Zborovňa
 • Skodahrou.sk
 • Kozmix
 • Rexík
 • Didakta
 • Pesnickypredeti.sk

Krúžková činnosť v ZŠ:

 • Šikovné ruky
 • Klub voľného času
 • Výtvarný krúžok
 • Z každého rožku trošku
 • Detská joga
 • Zelená škola
 • Stolný tenis
 • Počítačový krúžok
 • Zábavná biológia

Krúžková činnosť v MŠ:

 • Tanečný krúžok Žabky

 

Činnosť ŠKD

Školský klub detí sa podieľa na výchove detí v čase mimo vyučovania, plní výchovnú a sociálnu funkciu, rozvíja osobnosť dieťaťa, učí ho rozumne tráviť voľný čas. Príprava na vyučovanie zahŕňa písomnú prípravu, opakovanie učiva, spoločenské a didaktické hry, pobyt na čerstvom vzduchu, tréning disciplinovaného nástupu žiakov pri odchode školským autobusom na Orechov dvor.

 

Školská jedáleň

 

Neoddeliteľnou súčasťou základnej školy je školská jedáleň, ktorá sa významnou mierou podieľa  na zdravom vývoji detí. Školská jedáleň sa aktívne podieľala na výchove k zdravému stravovaniu, správnym stravovacím návykom, zdravému životnému štýlu. Spoločne sme zrealizovali úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravého stravovania.

 

Formy spolupráce:

 • tvorivá aktivita ku Dňu mlieka 
 • konzultácie pri zostavovaní jedálnych lístkov, podávanie zeleniny, šalátov i ovocia niekoľkokrát v týždni,
 • zapojenie sa do projektov  - Školské mlieko a Školské ovocie
 • zabezpečenie pitného a ovocného režimu

  

Átrium v rómskej osade Orechov dvor

 

V bývalom komunitnom centre na Orechovom dvore sa vytvoril špeciálne zariadený priestor na realizáciu Montessori výchovy. Samotný projekt pozostáva z materiálneho zabezpečenia átria (detský nábytok, pomôcky, farbičky atď.) a z vyškolenia zamestnancov. Výsledkom je rozbehnuté a zariadené átrium pre 3. – 9. ročné deti, kde sú deti vedené k duchovnému a osobnostnému rastu, k morálnym hodnotám a slušnému správaniu. Pod vedením školeného tímu našich zamestnancov – učiteľa a asistenta učiteľa - rádových sestier ide o dlhodobý a úspešný projekt.

 

I. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1, písm. h)

Základná škola:

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

Výsledky

Škola podporujúca zdravie

 

2002

Dlhodobý projekt

Zlepšenie hygienických

návykov hl. u Rómov

Cesta

2003

Dlhodobý projekt

Nezaznamenali sme výskyt

drog na škole

Interaktívne skupiny

2021

Dlhodobý projekt

Učenie v malých skupinách s pomocou rodiča z komunity

„Moja prvá škola“

2016

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

2015

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Zdravá škola

2010

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Bezpečná cesta do

školy

2014

Dlhodobý projekt

Výchova a aktivity

v dopravnej výchove

Projekt „English One“

2017

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Projekt „Teach for Slovakia“

2020

Dlhodobý projekt

2 neučitelia pôsobiaci v ZŠ

Pomáhajúce profesie II v edukácii detí a žiakov

2020

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Zelená škola

2020

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Deň s Andersenom

2020

Krátkodobý projekt

Tvorivé čitateľské aktivity v školskej knižnici

Projekt „Učíme sa s hardvérom“

2020

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Hurá von

2020

Dlhodobý projekt

Zefektívnenie školského vyučovania priamo v školskom areáli

„...ideme hrať ping poooooong“

2020

2022

Medziškolský pingpongový turnaj

Projekt „Teachers“

2020

2022

Profesijný rozvoj pedagógov

NP Podpora ochrany detí pred násilím

2019

Dlhodobý projekt

Projekt prebieha

Projekt „Čítame radi“

2021

2022

Zakúpenie kníh do školskej knižnice, zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov

Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti

2021

2023

Experimentálne overovanie

Rozprávky múdrych Rómov

2021

2022

Kniha s rómskymi rozprávkami doplnená ilustráciami rómskych žiakov

Záložka do knihy

2019

Dlhodobý projekt

Česko-slovenský projekt

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

2019

Dlhodobý projekt

Celoslovenský projekt v školskej knižnici – kvízy, hlavolamy

Vianočná pošta

2019

Dlhodobý projekt

Tvorba vianočných pohľadníc pre seniorov v domove dôchodcov

Naša trieda číta

2020

Dlhodobý projekt

Vybudovanie triednej školskej knižnice

Adoptuj si kravičku

2019

Dlhodobý projekt

3 kravičky v rámci 3 tried- tvorivé úlohy súvisiace so starostlivosťou o dobytok + vzbudenie záujmu o konzumáciu mliečnych výrobkov

Podzemná voda – zviditeľníme neviditeľné

2021

2022

Ilustrácie podzemnej vody – boli sme ocenení

Čítajme si

2021

Dlhodobý projekt

Celoslovenský detský čitateľský maratón

Pomocný vychovávateľ v materskej škole

2021

2022

2 nepedagogickí zamestnanci nápomocní v edukácii predškolákov

Školské ovocie

2010

Dlhodobý projekt

 

Školské mlieko

2009

Dlhodobý projekt

 

 

Materská škola:

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

Výsledky

Tvorivé dielne pre deti a rodičov na Orechovom dvore

2010

Dlhodobý projekt

Tvorivé aktivity pre rodičov

Veselé zúbky

2013

Dlhodobý projekt

Výchova

k zdravému

životnému štýlu

NP PRIM MŠ

 

2019

2023

Projekt inklúzie v materskej škole – podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK

Átrium v MŠ na Orechovom dvore

2020

Dlhodobý projekt

Projekt štartoval v septembri 2020

 

I. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1, písm. i)

 

V školskom roku 2021/2022 sa inšpekčná činnosť na našej škole neuskutočnila.

 

I. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1, písm. j)

Škola má 10 kmeňových tried pre ročníky 1. - 9., samostatnú kontajnerovú stavbu pre 1. ročník na Orechovom dvore. V troch učebniach pre vyučovanie informatiky majú žiaci k dispozícii 20 počítačov, učebňu hudobnej výchovy a náboženstva, školskú dielňu, 2 školské kluby. Škola má vybudovanú telocvičňu, posilňovňu, suterén školy so stolnotenisovým priestorom a zariadenie školského stravovania. Z vonkajších športových zariadení je vybudované multifunkčné ihrisko.

V rámci projektu Hurá von sme sa inšpirovali zážitkovým učením mimo školskej triedy a pod krytým prístreškom pri školskej telocvični sme si vlastnoručne vytvorili veľkú tabuľu na stene telocvične.

V rámci projektu Zelená škola, do ktorého sme vstúpili v školskom roku 2020/2021 sme vytvorili náučný chodník, pomenovali a označili stromy v školskom areáli, rozmiestnili vlastnoručne vyrobené vtáčie kŕmidlá v korunách stromov, hmyzie hotely, zriadili bylinkovo-okrasné vyvýšené záhony v priestore za budovou školy - medzi  školou a škôlkou a v prírodovednej učebni si vytvorili vlastnú čajovňu. V časti suterénu školy sme zrekonštruovali priestory a  rozšírili školskú dielňu.

Materská škola je 3 triedna, 2 triedy na Novozámockej ulici a 1 trieda na Orechovom dvore poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 – 6 rokov edukačným pôsobením rozvíja potencionalitu a osobnosť dieťaťa, s dôrazom na podporu duševného a fyzického zdravia. Materská škola na Novozámockej ulici má vlastné oplotené ihrisko, materská škola na Orechovom dvore má prísľub od zriaďovateľa k vytvoreniu malého betónového priestoru – dopravného ihriska.

 

I. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky (§ 2 ods. 1, písm. k)

Silné stránky

 

Slabé stránky

 

dobrá poloha, pekné prostredie, telocvičňa, ihrisko,

zhoršujúca sa disciplína žiakov, slabnúca autorita učiteľov

 

dovybavenie kamerovým systémom na chodbách a v šatniach

v oblasti dochádzky vysoký počet vymeškaných hodín na žiaka

 

kvalifikovanosť a kreativita pedagógov, kolektív pomerne vekovo vyvážený

slabé výsledky v testovaní žiakov T5 a T9

podpora vedenia školy v inováciách vo výučbe, experimentálne overovanie – kratšie hodiny aj prestávky, individuálna príprava po vyučovaní

záujem rodičov o prijatie do MŠ prevyšuje možnosti prijatia

prevádzka prispôsobená požiadavkám rodičov v MŠ, ŠKD

Slabá zapojenosť do olympiád a súťaží

obnovené vybavenie v triedach, školská dielňa na vyučovanie techniky, informatiky, stolnotenisový priestor

 

triedy vybavené  interaktívnymi tabuľami

fungujúca, bohatá knižnica pre žiakov aj deti z MŠ

2 počítačové učebne

dobrá počítačová  gramotnosť všetkých učiteľov

jednotný prístup pedagógov  k  riešeniu výchovných problémov žiakov a ich správaniu

prístup orientovaný na osobnosť dieťaťa

nedirektívny štýl riadenia   

depistáž pred nástupom do školy

rôznorodá ponuka krúžkov

aktívne zapájanie sa do projektov na podporu inkluzívneho vzdelávania/PRIM, POP 2, Pomocný vychovávateľ/

starostlivosť o žiakov so ŠVVP – asistenti, špeciálny pedagóg, rodičovský asistent

dobrá spolupráca s UKF Nitra, rádovými sestrami na OD,MPC Prešov, CPPPaP, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ÚPSVaR a podpora zo strany zriaďovateľa

 

Riziká

 

Príležitosti

 

narastajúce problémy v oblasti výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky

výzvy a projekty

zvýšené nároky na početnosť pedagogického a odborného personálu

 

nadviazanie ďalších vzťahov s partnerskými  školami (Plavecký štvrtok, Lozorno)

prehlbovanie sociálnych rozdielov medzi žiakmi z okolia školy a OD

vzdelávanie učiteľov

nedostatok financií na  odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

logopedická starostlivosť na OD cez ŠS Mudroňova

 

riziká spojené s nedostatočnou regeneráciou žiakov a rizikovým vplyvom na rozvoj osobnosti  spôsobený využívaním sociálnych sietí, internetu, sledovanie médií bez kontroly času a obsahu

rozšírenie priestorov  materskej školy a uspokojenie väčšieho počtu rodičov

 

nedostatočná motivácia žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov

zvyšujúca sa obezita a pokles výkonnosti žiakov následkom nezdravého životného štýlu, tabakizmus podporovaný rodinou

pravidelná prezentácia činnosti školy na webovom sídle školy, facebook

 

 

náročnosť povolania na zdravotnú kondíciu PZ a OZ – dennodenné riešenie problémov žiakov – rôznorodé sociálne prostredie žiakov

pre deti materskej školy na Orechovom dvore vytvorenie ihriska

 

nízka motivácia učiteľov pre profesionálny rozvoj

 

 

nedostatočný záujem zo strany rodičov o dieťa a vzdelávanie

podpora častej absencie zo strany rodiča/využívanie mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid-19/

 

II. Počet detí v materskej škole so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 2, písm. a)

 

Stav k 15.09.2021

MŠ Novozámocká

30 detí

MŠ OD

20 detí

 

V materskej škole na Novozámockej ulici sme mali k 15.09.2021 nahlásených 30 detí, v materskej škole na Orechovom dvore sme mali k 15.09.2021 nahlásených 20 detí. K 15.09.2021 sme mali spolu 14 detí s prípravou na povinnú školskú dochádzku. V materskej škole na Orechovom dvore sme mali 3 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývali z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.

 

II. Počet prijatých detí v materskej škole od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva (§ 2 ods. 2, písm. b)

01.09.2021 sme prijali spolu 27 detí do materskej školy, z toho bolo 19 detí do materskej školy na Novozámockej ulici  a 8 detí do materskej školy na Orechovom dvore.

 

III. Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 3, písm. a)

 

Ročník

Triedy

Stav k 15.9.2021

0.

0

0

1.

2

16

2.

1

14

3.

1

10

4.

1

10

5.

1

10

6.

1

10

7.

1

15

8.

1

8

9.

1

9

SPOLU

10

102

 

Poznámka: v základnej škole k 15.09.2021 bolo zapísaných 144 žiakov, z toho 102 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /z toho 87 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 15 žiakov začlenených v rámci školskej integrácie/.

 

III. Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva (§ 2 ods. 3, písm. b)

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

TRIEDA

POČET ŽIAKOV

SPOLU

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET TRIED

SAMOSTATNÉ

DIEVČATÁ počet

ODKLADY počet

1.

32

14

1

2

 

V školskom roku 2021/2022 sme pre zvýšený záujem otvorili 2 prvé triedy 1. ročníka s environmentálnym zameraním a výučbou anglického jazyka s dôrazom na osvojovanie zdravého životného štýlu a činností podporujúcich zdravie a ochranu životného prostredia so zapojením do projektu Zelená škola.  Žiaci pochádzali z 2 rozdielnych komunít a rozdielnych sociálnych skupín, v záujme kontinuity, plynulého prechodu a adaptácie žiakov sme im vytvorili kvalitné a prirodzené vzdelávacie podmienky v prostredí, v ktorom vyrastajú. Pre žiakov z komunity OD sme otvorili 1. ročník v mieste bydliska z dôvodov predídenia problémov s adaptáciou a pravidelnosťou v školskej dochádzke. Triedny učiteľ, asistent učiteľa a rodičovský asistent pracovali priamo v komunite v prípade potreby vyhľadali zákonného zástupcu, riešili problémy s adaptáciou žiakov okamžite. Pre žiakov z komunity mestská časť Horné a Dolné Krškany sme otvorili 1. ročník v budove školy.  0. ročník sme neotvorili pre nedostatočný počet súhlasov zákonných zástupcov o zaradenie a potrebné súhlasné vyšetrenia CPPPaP v Nitre a pre predprimárne vzdelávanie, ktoré je v novom školskom roku povinné. Na základe doterajších skúseností so žiakmi z vyšších ročníkov sme zistili, že predpoklad pokračovania na strednej škole je vyšší u žiakov, ktorí nezačali školskú dochádzku v 0. ročníku, nakoľko sú povinní pokračovať vo vzdelávaní na strednej škole a tým je aj vyšší predpoklad, že sa žiaci adaptujú a úspešne ukončia stredoškolské vzdelanie.

V rámci prekonania komunikačných bariér smerom k minoritnému obyvateľstvu a lepšieho zvládanie osobitného prístupu k žiakom sme obsadili pracovné miesto asistenta učiteľa na Orechovom dvore kvalifikovanou uchádzačkou príslušníčkou minoritnej skupiny, ktorá sa pripravovala na pôsobenie v oblasti špeciálnej pedagogiky. V práci ju po 3 mesiacoch vystriedala pomocná pracovníčka – matka z komunity na Orechovom dvore.

Zapojením komunity do života školy sa posilnilo postavenia komunity, zjednodušila komunikácia medzi školou a rodinou, došlo k poklesu problémov v správaní, znížili sa konflikty v triede a zvýšila motivácia žiakov učiť sa.

 

III. Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 3, písm. c)

Z celkového počtu 15 žiakov deviateho ročníka ukončili 7 žiaci povinnú školskú dochádzku dovŕšením veku 16 rokov,  8 žiakov pokračuje v štúdiu  na strednej škole.

 

III. Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 3, písm. d)

Počet žiakov 9. roč.

Gymnáziá

Stredné odborné

 školy *

Obchodná

akadémia

15

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

0

0

7

7

1

1

Dvaja žiaci boli prijatí na SOŠ potravinársku, Cabajská 6, Nitra. Jeden žiak bol prijatý na SOŠ techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra. Traja žiaci boli prijatí na SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1 Nitra. Jedna žiačka bola prijatá na Obchodnú akadémiu, Bolečkova 2 Nitra. Jeden žiak bol prijatý na Súkromnú SOŠ polytechnickú, Novozámocká 114, Nitra.

 

III. Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 3, písm. e)

I. stupeň základnej školy

Hodnotenie žiakov 1. – 4. ročníka

Ročník

Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

 

SJL

ANJ

MAT

INF

Dopr. vých.

Prírod.

Prvouka

HUV

VYV

TEV

Ø tried

1.

1A

2,16

1,80

1,66

-

-

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,66

2.

1B

1,40

2,00

1,60

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,29

3.

2.

2,33

-

2,33

-

1,00

-

2,00

1,00

1,00

1,00

1,52

4.

3.

3,50

3,00

3,50

3,00

-

3,77

-

2,07

2,07

2,07

2,87

5.

4.

2,64

1,91

2,71

1,92

-

2,66

-

1,42

1,57

1,57

2,05

Ø jedn.

predmet

2,41

2,18

2,36

2,46

1,00

3,21

1,50

1,40

1,43

1,43

1,88

 

II. stupeň základnej školy

Hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka

Ročník

Trieda

SJL

ANJ

DEJ

GEO

OBN

MAT

FYZ

CHEM

BIO

INF

VYV

TEV

ø  tried

5.

5.

2,82

2,29

2,43

2,29

-

3,09

-

-

1,91

2,50

A

A

2,48

6.

6.

2,50

2,18

2,54

2,73

-

3,17

2,82

-

2,73

2,58

A

A

2,66

7.

7.

2,75

2,23

2,44

2,25

A

2,88

2,94

2,54

2,56

2,88

A

A

2,61

8.

8.

1,77

1,88

1,88

1,55

A

1,55

1,77

1,66

1,55

1,55

A

A

1,68

9.

9.

2,67

2,78

2,33

1,67

A

3,11

2,44

2,22

2,22

2,22

A

A

2,41

Ø jedn.

predmet

2,50

2,27

2,32

2,10

-

2,76

2,49

2,14

2,19

2,35

-

-

2,37

 

V priebehu mesiaca marec 2022 sme postupne zaradili 24 žiakov z Ukrajiny so statusom odídenec/dočasné útočisko. Uvedení žiaci nevstupujú podľa usmernenia MŠVVaŠ SR do štatistík, preto ich ani v tejto správe nespomíname.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria