Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Žiacky parlament

Štatút žiackeho parlamentu

Preambula

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.

 

Článok 1
Z á k l a d n é    u s t a n o v e n i a

 1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
 2. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 4. po 9. ročník. Žiaci 4. ročníka sú v pozícii pozorovateľov bez volebného práva.
 3. Každú triedu v Žiackom parlamente reprezentujú dvaja poslanci (chlapec a dievča). Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ druhého stupňa (koordinátor).
 4. Sídlom Žiackeho parlamentu je ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra.
 5. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra.

 

Článok 2
P o s l a n i e    ŽP

 1. Podieľať sa na organizovaní podujatí a mimoškolskej činnosti žiakov školy.
 2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.
 3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.
 4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.
 5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

 

Článok 3
O r g a n i z á c i a    č i n n o s t i    ŽP

 1. Svojho zástupcu – poslanca si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
 2. Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
 3. Poslanci si spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.
 4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
 5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
 6. Dospelý člen Žiackeho parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.
 7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
 8. Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie aj rokovanie. Predseda ŽP môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŽP.

 

Článok 4
R o k o v a n i e     ŽP

 1. Parlament zasadá 4-krát ročne, prípadne častejšie podľa potreby.
 2. Program na rokovanie ŽP pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3 dni pred zasadnutím ŽP.
 3. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
 4. Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.
 5. V prípade potreby sa predseda ŽP obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľku školy a Radu školy.
 6. Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.
 7. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 8. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
 9. Na prijatie štatútu ŽP a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

 

Článok 5
P ô s o b n o s ť     Ž P

Do pôsobnosti ŽP patrí:

 1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením;
 2. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny;
 3. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy;
 4. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy;
 5. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok;
 6. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní;
 7. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach;
 8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod.);
 9. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou;
 10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie;
 11. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach.

 

Článok 6
P r á v a    a    p o v i n n o s t i    č l e n o v    ŽP

 1. Člen ŽP má právo:
  1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽP;
  2. hlasovať na zasadnutí ŽP;
  3. byť volený do funkcií v ŽP;
  4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP;
  5. využívať materiálno-technické vybavenie ŽP i mimo jeho zasadnutí,
  6. zúčastňovať sa projektov – vzdelávaní,
 2. Člen ŽP je povinný:
  1. zúčastňovať sa zasadnutí ŽP;
  2. aktívne sa podieľať na činnosti ŽP;
  3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

 

Článok 7

 1. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

 

V Nitra dňa 7. septembra 2017

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria