Navigácia

Zelená škola

Navigácia

 • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

  Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňazákon č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“),čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

   

  Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

   

  1. Výška dotácie na stravu

   

  Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

  1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
   v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
  2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole(ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
  3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

  Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.

   

  1. Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

   

  V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťaalebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostirozhodnutím súdu,písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

   

  V nadväznosti na uvedené dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“),bude možné poskytnúť:

  • na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade,rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HNalebo ŽM[1],
  • na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ)najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

   

  V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dotáciách, je možné deťom v HN/ŽM poskytovať dotáciu na stravu počas celého školského polroka, a to aj vtedy ak sa zmenia príjmové pomery domácnosti. Zriaďovateľ nemusí opätovne overovať, či mladšie deti v MŠ,na ktoré bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu od 01.01.2023 z titulu dieťaťa v HN/ŽM, spĺňajú túto podmienku oprávnenosti na poskytnutie dotácie aj od 01.05.2023.V nadväznosti na zmeny kategórií oprávnených detí od 01.05.2023 je však potrebné tieto deti uviesť na nových zoznamoch oprávnených detí (viď. nižšie).

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že z titulu dieťaťa v ŽM už nebudú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu deti v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ, bolo upravené aj poučenie v rámci Formulára na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou(v prílohe). Tento formulár je určený na posúdenie príjmu domácností mladších detí z Ukrajiny v MŠ, na ktoré nebol od 01.01.2023 poskytnutý preddavok dotácie na stravu a dieťa sa bude v školskej jedálni stravovať od 01.05.2023.

   

  V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostirozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)písomne požiada[2]zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. O podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu môže písomne požiadať aj zariadeniesociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately, v ktorom je dieťaťu poskytovaná starostlivosť pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti(ďalej len „zariadenie SPOD a SK“)[3]. Dotáciu na stravu je možné na deti zo zariadenia SPOD a SK poskytnúť len v prípade,ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu.

   

  K poskytnutiu dotácie na stravu pre túto kategóriu detí, ústredie pripravilo ako pomôcku odporúčaný vzor návratky pre rodičov detí/zariadenia SPOD a SK, v ktorej sa písomne vyjadria, či žiadajú alebo nežiadajú o poskytnutie dotácie na stravu (v prílohe). V prípade, ak rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SKnedoručí túto návratkuzariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič/zariadenie SPOD a SK v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Na uvedenú skutočnosť sú rodičia detí/zariadenia SPOD a SK upozornení v predmetnej návratke.

   

  Rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľškoly úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí. 

   

  1. Predkladanie podkladov k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 a poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023

   

  Vzhľadom na novú právnu úpravu zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023, je dotáciu na stravu možné zriaďovateľovi poskytnúť len na vyššie uvedené kategórie oprávnených detí a v tejto súvislosti je nevyhnutné predložiť na úrady podklady k poskytnutiu dotácie na stravu (nové zoznamy oprávnených detí alebo žiadosť o poskytnutie dotácie v prípade nových žiadateľov), to najneskôr do 10.05.2023, ak má byť dotácia na stravu alebo doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

   

  V tejto súvislosti si dovoľujeme informovaťnových žiadateľov, ktorí v tomto rozpočtovom roku nepožiadali o dotáciu na stravu a budú mať v škole oprávnené deti na poskytnutie dotácie, že bola upravená žiadosť o poskytnutie dotácie, a to prostredníctvom novelizácie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o dotáciách. Predmetná vyhláška je v súčasnosti legislatívnom procese a po jej vyhlásení v zbierke zákonov SR, bude táto zverejnená na webovom sídle ústredia, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie k podávaniu žiadostí o dotácie. V tejto súvislosti uvádzame, že povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu sú v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona o dotáciách aj nižšie uvedené zoznamy oprávnených detí.

   

  Zriaďovateľ, ktorému v tomto rozpočtovom roku bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu, vzhľadom nazmeny kategórií opravených detí je povinný v zmysle novej právnej úpravy, oznámiť úradu nové skutočnosti od 01.05.2023 rozhodujúce na výpočet sumy dotácie na stravu.Nakoľkov zmysle § 4 ods. 8 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje len na dieťa uvedené v zoznamoch oprávnených detí,k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 je nevyhnutné zo strany zriaďovateľa predložiť úradunové zoznamy oprávnených detí (v prílohe).

   

  Do zoznamu oprávnených detí na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, zriaďovateľ uvediedieťa len v prípade, ak rodičdieťaťa/štatutárny zástupca zariadenia SPOD a SKpožiadalo poskytnutie dotácie na stravu (návratka).Do zoznamov  mladších detí v MŠ,zriaďovateľ uvedie deti v HN/ŽM v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ),ktorým bola poskytovaná dotácia na stravu z tohto titulu do 30.04.2023 a zároveň do zoznamov uvedie prípadný prírastok dieťaťa v HN/ŽM. Z dôvodu posúdenia poskytnutia dotácie na každé mladšie dieťa v MŠ,zriaďovateľ do počtu detí v MŠnezapočítavadeti z posledného ročníka MŠ.Vzhľadom na nevyhnutnosť viesť samostatnú evidenciu poskytovania dotácie na stravu deťom z Ukrajiny, tieto deti zriaďovateľ uvádza na samostatných zoznamoch.

   

  Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v HN/ŽM, návratka od rodiča/zariadenia SPOD a SK). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné úradu k zoznamom detí predkladať.

  Doplatok dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023

   

  V zmysle prechodného ustanovenia § 16 g zákona o dotáciáchmá zriaďovateľ nárok na poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023, vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023
  a poskytnutou dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023.

   

  Upozorňujeme zriaďovateľov, že v zmysle vyššie citovaného prechodného ustanovenia je doplatok dotácie na stravuna obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023 možné poskytnúťlen v prípade,ak zriaďovateľ doručí úradu skutočnosti rozhodujúce pre výpočet sumy doplatku dotácie na stravu (zoznamy oprávnených detí)najneskôr do 10.05.2023.Za splnenia tejto podmienky bude zriaďovateľovi doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

   

  V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme, že:

  • ak zriaďovateľ zmeny rozhodujúce pre výpočet sumy dotácie od 01.05.2023 oznámi úradu v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala, t.j. do 31.05.2023, na deti uvedené v nových zoznamoch oprávnených detí, budemožné poskytnúť dotáciu na stravu od 01.05.2023 a zriaďovateľ ich bude môcť zahrnúť do zúčtovania dotácie na stravu za rozpočtový rok 2023 (ak zriaďovateľ nepredloží nové zoznamy oprávnených detí v mesiaci máj 2023, ale predloží ich napr. do 31.06.2023, na deti bude možné poskytnúť dotáciuaž od 01.06.2023). Zriaďovateľ však bude musieť,deti uvedené na zoznamoch oprávnených detí,doručených na úrad po 10.05.2023, stravovať z vlastných zdrojova doplatok dotácie na stravu mu bude poskytnutý až pri koncoročnom zúčtovaní dotácie na stravu, t.j. do 31.03.2024.

   

  • ak zriaďovateľvôbec nepredloží nové zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu, nebude môcť použiť poskytnutý preddavok dotácie na stravovanie detí od 01.05.2023 do 31.08.2023,nakoľko na dieťa bol poskytnutý preddavok dotácie v zmysle zákona účinného do 30.04.2023z iného titulu(napr. išlo o dieťa bez daňového bonusu, alebo o dieťa v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ v HN/ŽM, na ktoré už od 01.05.2023 nemožno dotáciu poskytnúť z  titulu dieťaťa v HN/ŽM; v prípade mladších detí v MŠ sa síce titul oprávnenosti detí v HN/ŽM nezmenil, avšak vzhľadom na skutočnosť, že dotácia na stravu pre každé dieťa v MŠ, sa poskytuje od 01.05.2023 už bez detí v poslednom ročníku MŠ, bez predloženia nových zoznamov, nie je možné posúdiť splnenie podmienky aspoň 50% detí v HN).

   

  1. Poskytovanie dotácií na stravu

   

  V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje paušálne vo vyššie uvedených sumách za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume.Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel môže byť následne použitý napr. na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. Napríklad, v prípade materských škôl, je možné z poskytnutej sumy dotácie na stravu pokryť okrem obeda, aj desiatu a olovrant, v niektorých prípadoch aj časť režijných nákladov.

  V prípade nejasností vo vyššie uvedenom postupe pri poskytovaní dotácií na stravu Vám odporúčame komunikovať s príslušným úradom alebo s ústredím, ktorých zamestnanci Vám poskytnú náležité usmernenie a poradenstvo.

   

  Prílohy:

   

  • Formulár na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou
  • Žiadosť rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (návratka), vrátane informácie o poskytovaní dotácie na stravu od 01.05.2023
  • Žiadosť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o poskytnutie dotácie na stravu (návratka), vrátane informácie o poskytovaní dotácie na stravu od 01.05.2023
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa
   § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti na základe žiadosti rodiča alebo zariadenia SPOD a SK)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (mladšie deti v HN/ŽM v MŠ)
  • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (mladšie deti v HN/ŽM)
  • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (každé mladšie dieťa v MŠ, ak je najmenej 50% detí v HN)

   

   

   

  [1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

  [2] Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor návratky, ktorá bola pripravená ako pomôcka pre zriaďovateľov, nakoľko k žiadosti o dotáciu musia mať jednoznačne preukázané splnenie podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v prípade použitia elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu). 

  [3]Ak je starostlivosť o deti vykonávaná v domácom prostredí profesionálnej rodiny, nakoľko táto je organizačnou súčasťou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, písomnú žiadosť podáva toto zariadenie, nie profesionálny rodič.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Testovanie 9 2023

  Dňa 22. marca (streda) 2023 sa uskutoční v našej škole testovanie deviatakov, žiaci ročníkov 5 - 8. budú mať riaditeľské voľno. Prikladáme v dokumente  základné informácie o testovaní:

  Zakladne_informacie_T9_2023.pdf


 • Milí rodičia, milé deti, tešíme sa na Vás!

 • Kam na strednú školu🛠⚒⛏🗜⚙

  Dnes zážitkový deň na SOU Stavebnej v Nitre.  Chlapci zaujatí, usilovne a vytrvalo pracovali.

 • Aktivity v školskom klube

 • 👺👻👽🤖🐱‍🚀🦇K A R N E V A L V Z Š A M Š

 • 💝Valentín v 2. A triede💌

  Aj dnes to bolo o priateľstve, spolupráci, tolerancii a dôvere medzi nami.

 • Píp, píp! Ako správne prikrmovať🐦

  Žiaci druhého stupňa sa na hodinách biológie oboznámili s témou prikrmovania našich vtáčikov v zime. Dozvedeli sa o vhodných druhoch potravy, ale aj o tých, ktorými by sme im mohli ublížiť. Vyrobili sme niekoľko vtáčich krímidiel a rozmiestnili ich v školskom areáli.

 • 🥊Mladý boxerista🥊

  Krúžok Mladý boxerista sme v našej škole začali realizovať prvýkrát v tomto školskom roku. Teší sa obľube všetkých vekových kategórií. Pod vedením skúseného trénera a zároveň aj pedagóga našej školy sa žiaci pravidelne tešia na dynamické tréningy, cibrenie fyzických a psychických schopností a samozrejme aj formovanie postavy.

  Držíme mladým športovcom palce, aby vytrvali a možno v budúcnosti reprezentovali našu školu na domácich súťažiach.

 • Fašiangy, Turíce...🎨

  Posledný týždeň pred jarnými prázdninami si užívame vo skvelom fašiangovom duchu, ktorý zavŕšime tradičným karnevalom. Po prehliadke masiek sa potom všetci zabavíme, zatancujeme,  pri rôznych hrách a súťažiach veľa nasmejeme. Nakoniec  tie najkrajšie masky odmeníme peknými cenami. 

 • Ako funguje výrobná linka🔧🔨🛠🔩🗜⚙

  Príprava žiakov 8. a 9. ročníka - rozvíjanie zručností v rámci hodiny techniky - práca na výrobnej linky

 • ZMENY V POPLATKOCH V MŠ OD 1.1.2023

  Na základe dodatku č. 6 k VZN Mesta Nitry č. 8/2019 sa  výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.1.2023 určuje:

  Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním

  Úhrada v €: 1 dieťa 30 €

  Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku  (§ 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) tým nie sú dotknuté.

   V prípade detí z jednej domácnosti ( súrodenci ) sa príspevok na čiastočnú náhradu výdavkov a nákladov za dieťa znižuje:

   - za každé ďalšie dieťa v materskej škole 25 €

  s podmienkou, že v aktuálnom čase súrodenci navštevujú materskú školu zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra.

   1. dieťa sa ráta aj predškolák, nielen platiace dieťa.

  Platby uskutočňovať do 15. - ho v danom mesiaci.

   

   

 • ZMENY V POPLATKOCH ZA ŠKOLSKÝ KLUB OD 1.1.2023

  Zmeny poplatkov za ŠKD - zmena od 1. 1. 2023

  Na základe dodatku č. 6 k VZN Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, šk. zariadeniach... sa zvyšuje poplatok na činnosť ŠKD z 15,- eur na 20,- eur mesačne/dieťa.

  Najbližšia platba sa uhrádza do 15. 1. 2023 

   

 • Oznam - vianočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vianočné prázdniny v ZŠ a MŠ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ budú od 23. 12. 2022 do 6. 1. 2023.

  Vyučovanie v ZŠ a prevádzka v MŠ začne 09.01.2023. 

   

   

 • Vianočná pošta 2022🧧🎁

   

  Už 4. rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta . Aj my sme aspoň malým kúskom prispeli a chceli aj touto cestou poslať lásku a radosť pre starkých v domovoch dôchodcov.

 • Pečieme sladučké medovníky

 • Pod našimi nohami🍀🦟🦗🐜🐞🕷🦠

  Výstava Pod našimi nohami, niesla podtitul Tajný život bezstavovcov, ktorým nám priblížila život drobných tvorov, ktorí sú pre nás častokrát neviditeľní. Okrem skvelých aktivít a prednášky sme si vyrobili aj vlastných "hmyziakov" z vosku. 

 • M U Z I K O 🤔👩🏼‍🤝‍🧑🏻🎶T E R A P I A

 • "Najkrajšou ozdobou je dobro"🎄

  Spoločná aktivita žiakov a pedagógov. Výroba ozdôb, prianí a zdobenie netradičného stromčeka.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria