Navigácia

Zelená škola

Navigácia

ŠkVP materskej školy

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

                                          

 

„ Lienky, včielky a sovičky chcú poznať svet“

                          

 

 

Obsah:

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole

Základné údaje o Školskom vzdelávacom programe Lienky ,včielky a sovičky chcú poznať svet

 1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania  
 2. Stupeň vzdelania
 3. Vlastné zameranie školy
 4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
 5. Učebné osnovy
  1. Východiská  plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti
 6.  Vyučovací jazyk
 7. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu         o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 
 8. Materiálno – technické a priestorové podmienky 
 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov MŠ

 

Prílohy

Učebné osnovy

Záznam o platnosti a revidovaní ŠkVP „Lienky a včielky chcú poznať svet“

1. Základné údaje o škole a školskom vzdelávacom programe

Názov zariadenia :

 

Základná škola s materskou školou

Adresa školy :     

 

Novozámocká 129, Nitra

Vedenie školy:               

 

Mgr. Melinda Drdoľová,

riaditeľka školy

 

Andrea Dučajová, zást. pre MŠ

 

Forma právnej subjektivity:

 

Rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ:

Mesto Nitra

Kontakt:

 

037/7415211

0904/599808

IČO:

 

37865498

Druh zariadenia:

 

Materská škola

Kapacita MŠ Novozámocká:

Kapacita MŠ Orechov Dvor:

35detí

20 detí

 

 

Názov školského vzdelávacieho programu :

Lienky ,včielky a sovičky chcú poznať svet

Stupeň vzdelania :

Predprimárne vzdelanie

Dĺžka dochádzky :

 

Spravidla 1 – 4 roky

Formy výchovy a vzdelávania :

 

celodenná a poldenná

 

Vyučovací jazyk :

slovenský

 

 

 

Pečiatka a podpis riaditeľky školy:

 

 

 

Mgr. Melinda Drdoľová

 

 

 

 

 

 

 

  Školský vzdelávací program

„ Lienky, včielky a sovičky chcú poznať svet“

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

     Cieľmi predprimárneho vzdelávania v našej MŠ sú:

 • podporovať nadanie, individuálne schopnosti a záujmy dieťaťa
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • podporovať sebaistotu a sebavedomie dieťaťa
 • rozvíjať u detí vzťah k prírode
 • viesť deti k ochrane životného prostredia
 • rozvíjať návyky, aby si deti chránili svoje zdravie, oboznamovať s pojmom zdravá výživa
 • viesť u detí návyky, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učenia hrou
 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s  rovesníkmi
 • posilňovať u detí úctu k rodičom, starým rodičom, učiteľom, dospelým
 • pripraviť dieťa po všetkých stránkach pre bezproblémový vstup do školy
 • socializovať deti
 • učiť ich po slovensky/najmä deti na Orechovom dvore/

 

3. Stupeň vzdelania

 

 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka školského vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku.

Predškolské vzdelávanie môže ukončiť dieťa aj vtedy, ak nedovŕšilo  šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku ( predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

 

 

 

4. Vlastné zameranie školy

 

Materská škola ako súčasť základnej školy má tri triedy, v ktorých sú deti od 2 do 6 rokov. Dve triedy sú na Novozámockej ulici.

Jedna vekovo zmiešaná trieda /elokované pracovisko/ sa nachádza na Orechovom dvore. Jej súčasťou je aj novovybudované detské ihrisko. Školský dvor je oplotený, pomerne priestranný, vybavený preliezačkami, hojdačkami a pieskoviskom.

Keďže sme škola, ktorá je obklopená prírodou, zameriavame sa na rozvoj environmentálnej výchovy. Pozorovanie prírody, zvierat, lesných plodov a kríkov je veľmi pútavá činnosť pre naše deti. Práca s prírodninami je neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít.

V blízkosti materskej školy sa  nachádza rieka, ktorú navštevujeme v jarných mesiacoch a pozorujeme vodné živočíchy ( ryby, ondatry, labute..), faunu a flóru.

 

Naša škôlka sa okrem environmentálnej výchove  zameriava tiež na zachovávanie a lásku k  ľudovým tradíciám. Deti oboznamujeme so  životom našich predkov, učia sa básne, piesne, ktoré charakterizujú jednotlivé  obdobia roka ( piesne, ktoré spievali pri zbere úrody, počas adventu, Vianoc, Fašiangov....). Počas roka sa zúčastňujeme  aktivít, kedy sa deti prezentujú s kultúrnym programom.         

 

Našou najdôležitejšou úlohou je poskytnúť deťom podnetné a príjemné prostredie, veľa aktivít, ktoré priaznivo vplývajú na vedomostnú úroveň detí a rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

 

Dĺžka dochádzky do materskej školy je spravidla tri až štyri roky, niekedy však iba jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výchova a vzdelávanie, poldenná aj celodenná, sa uskutočňuje dennou formou. Denná forma výchovy a vzdelávania sa môže uskutočňovať aj ako dištančná: a) v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného materskou školou pre deti, ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia; b) v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľky školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej osoby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre všetky deti; c) v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľky materskej školy pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak kvôli zdravotnému stavu alebo z iných závažných dôvodov (napr.: rodinné dôvody, ohrozovanie bezpečnosti a zdravia iných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania), nemôžu plniť povinné predprimárne vzdelávanie formou pravidelného denného dochádzania, najdlhšie počas troch po sebe idúcich mesiacov; d) v rozsahu nevyhnutne potrebnom, najviac však jeden mesiac, z dôvodov podľa § 150a ods. 2 školského zákona. Povinné predprimárne vzdelávanie dieťa plní formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin. Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne za podmienok ustanovených zákonom.

 

    6 . Učebné osnovy

 

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Dostupné :

https://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a absolvujú ho iba rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sú prijaté na individuálne vzdelávanie podľa osobitného predpisu, môžu učiteľky uplatňovať cieľové a obsahové požiadavky z metodického materiálu vydaného Štátnym pedagogickým ústavom  SR  „Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahmi“. Dostupné :

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/metodicke-materialy/sprievodca-cielmi-obsahom.pdf

 

6.1 Východiská a princípy plánovania

 

Pedagogická rada rozhodla o východiskách a princípoch plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti a usporiadaniu obsahu vzdelávania, nasledovne:

 • učebné osnovy sa vzťahujú na obdobie školského vyučovania,
 • sú rozdelené do štyroch obsahových celkov – Farebná jeseň, Biela zima, Voňavá jar, Slnečné leto
 • každý obsahový celok zahŕňa aktuálne témy a podtémy súvisiace so zameraním materskej školy,  ročnými obdobiami, sviatkami, tradíciami MŠ a našej obce,  situáciami denného života v MŠ a pod.
 • časové trvanie jedného obsahového celku  je dva až tri mesiace,
 • usporiadanie tém a podtém v jednotlivých obsahových celkoch nie je záväzné, učiteľka si sama zvolí, kedy sa bude danej podtéme venovať, sama si zvolí jej časové ohraničenie, prípadne bude podtémy na základe vzájomnej dohody s druhou učiteľkou presúvať alebo spájať.
 • systém rozvrhnutia obsahových celkov  a plánovania uplatňujeme prostredníctvom plánov výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • plány výchovno-vzdelávací činnosti  pre daný týždeň vypracúva učiteľka rannej zmeny aj pre kolegyňu popoludňajšiu zmenu (po ich vzájomnej konzultácii),
 • plánovanie je tematické, zodpovedajúce záujmom a potrebám detí, reálnym podmienkam školy, plánované aktivity sú viaczložkové, v jednej sa môže plniť aj viac výkonových štandardov,
 • obsah vzdelávania určujú jednotlivé vzdelávacie oblasti a ich vzdelávacie štandardy, možno ich vzájomne kombinovať a integrovať (napr. podľa tematického zamerania), realizujú sa hlavne cez cielené vzdelávacie aktivity,
 • popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity slúžia na opakovanie a utvrdenie obsahu, napĺňanie cieľov, ktoré vyplývajú z profilácie školy, individuálne činnosti s deťmi, ktoré potrebujú individuálny prístup,
 • štátny vzdelávací program obsahuje výkonové štandardy, ktoré sa plnia celoročne, v každodenných činnostiach. Tieto výkonové štandardy sa nemusia plánovať, učiteľka si ich môže podľa potreby zaradiť do popoludňajšej cielenej aktivity,
 • stratégie, metódy a prostriedky volí učiteľka podľa osobných skúseností, odborných preferencií a vlastného výberu,
 • v čase letných prázdniny sa výchovno-vzdelávacie činnosť plánuje a realizuje formou voľných hier a hrových činností,
 • pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky dôsledne uplatňujú princípy inkluzívneho vzdelávania. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytvára v úzkej spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva vhodné podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Osobitosti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a tried. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti so zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deti s nadaním. Tieto deti a ich rozvoj vyžadujú podporu, ktorá je náročnejšia a komplexnejšia v porovnaní s podporou poskytovanou deťom so štandardným vývinom.  Uvedené princípy sa konkretizujú tak, aby boli zabezpečené nasledovné kritériá inkluzívneho vzdelávania: Spravodlivosť a rovnosť v poskytovaní výchovy a vzdelávania Všetky deti bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, etnickú, jazykovú alebo kultúrnu príslušnosť, ekonomické zázemie a zdravotné znevýhodnenie majú rovnaký prístup k vzdelávaniu. Všetky deti majú rovnaký nárok na tie isté podporné služby a rovnaký prístup. Koordinované ciele a spolupráca
 • Zabezpečovanie inkluzívneho vzdelávania vyžaduje úzku a intenzívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných a dobre štruktúrovaný tím, ktorý podporuje inkluzívnosť vo vzdelávaní. Materská škola zabezpečuje intenzívnu spoluprácu aj s rodičmi detí s podporou asistenta učiteľa, špeciálneho pedagóga, ktorí tvoria inkluzívny tím, aby sa zabezpečili konkrétne potreby týchto detí.
 • Materská škola vytvára podmienky na to, aby všetci pedagogickí zamestnanci boli schopní orientačne identifikovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí v úzkom kontakte s odborníkmi, ktorí majú identifikáciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb v kompetencii – CPPPaP Nitra, CŠPaP Mudroňova Nitra.
 • Inkluzívne prostredie materskej školy
 •  Materská škola dbá o to, aby v rámci svojich priestorov zabezpečila univerzálny dizajn, a aby deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli poskytované a dostupné špecificky prispôsobené zariadenia a materiál. Materská škola zároveň dbá aj o odbúranie všetkých bariér, ktoré by mohli narúšať proces inklúzie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a aby v čo najväčšej miere spájali všetky deti v rámci spoločných aktivít ako sú tematické dni.
 • Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa neumožňujú, aby sa vzdelávalo podľa školského vzdelávacieho programu, dieťa sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.  
 •  Predprimárne vzdelávanie detí cudzincov sa zameriava na rozvíjanie elementárnych základov: 1. komunikačných kompetencií, 2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky, 3. digitálnych kompetencií, 4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, 5. sociálnych a personálnych kompetencií, 6. občianskych kompetencií, 7. pracovných kompetencií. Osobitosťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj osvojovanie si základov slovenského jazyka tak, aby deti mali dostatočné a veku primerané komunikačné schopnosti v slovenskom jazyku.

 

6. Vyučovací jazyk

 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. V materskej škole na Orechovom dvore v rámci projektu PRIM zamestnávame rodičovského asistenta z komunity na odbúranie jazykového problému najmenších detí, prípadne v komunikácii s rodičom.

 

7. Spôsob, podmienky  ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole ukončuje dieťa:

 • spravidla v školskom roku , v ktorom do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku  a dosiahne školskú spôsobilosť
 • ak nedovŕši šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti  a dorast  môže ukončiť povinnú školskú dochádzku /predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov/
 • Ak dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné, nedosiahne školskú spôsobilosť a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, jeho vzdelávanie sa sústreďuje na odstránenie deficitov v rozvoji kľúčových kompetencií nevyhnutných na zvládnutie primárneho vzdelávania v základnej škole.

 

Na záver predprimárneho vzdelávania dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ako doklad o získanom stupni vzdelania, ktoré vydáva  riaditeľka  školy na konci mesiaca jún príslušného kalendárneho roka.

 

Odovzdávanie osvedčení je slávnostný akt, pri ktorom sa predškoláci rozlúčia s ostatnými deťmi krátkym programom. S osvedčením dostanú deti aj darček      / pomôcky do školy/ a pamätné fotografie.

 Spoločne s učiteľkou sa idú rozlúčiť na prechádzku s tablom, do obchodu, komunitného centra na Orechovom dvore, kde umiestnia tablo.

 

8. Materiálno - technické zabezpečenie školy

 

Priestorové možnosti MŠ umožňujú prevádzkovať tri heterogénne triedy. Materiálno - technické zabezpečenie školy je  na primeranej úrovni. Didaktické pomôcky a hračky spĺňajú hygienické a bezpečnostné predpisy.

Súčasťou materiálno-technického vybavenia je aj detská a odborná literatúra,  CD prehrávač, spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti, detské kroje a kostýmy na hudobno-dramatické pásma, pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. V každej triede je zabudovaná  interaktívna tabuľa  s príslušenstvom a v jednej triede interaktívny koberec.

Postupne, v rámci finančných možností, budeme zabezpečovať ďalšie hračky, učebné pomôcky  a taktiež hracie prvky a iné vybavenie na školský dvor.

 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Cieľom hodnotenia detí je identifikovať úroveň dosiahnutého individuálneho pokroku , oblasti, v ktorých vykazuje nedostatky a možnosti ďalšieho rozvoja. Výsledky hodnotenia detí sú východiskom pre úzku spoluprácu s rodičom v poskytovaní odbornej konzultácie o výchove a vzdelaní, poradenskej činnosti o ďalších možnostiach napredovania, potrebách dieťaťa alebo problémoch. Kontrolu a hodnotenie detí v triede vykonávajú učiteľky, zaznamenávajú do diagnostiky. Diagnostika - zaznamenávanie úrovne detských schopností, vedomostí, spôsobilostí. Vyhotovuje sa dva až trikrát v priebehu školského roka. Každé dieťa má vytvorené svoje portfólio, ktoré tvoria pracovné zošity, pracovné listy, výtvarné práce a práce z pracovnej činnosti. Deti vedieme k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu. Učiteľka hodnotí deti slovne pozitívne, čo má motivačný charakter.

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

Úlohou kontroly a hodnotenia je sledovať úroveň kvality prebiehajúcich procesov a javov, ktoré sú vo vzťahu k škole, k edukácii a k činnosti učiteľov, detí a ostatných zamestnancov školy, úroveň výchovy a vzdelávania ako aj plnenie hlavných cieľov a zámerov vyplývajúcich zo ŠkVPLienky, včielky a sovičky chcú poznať svet“  a ďalšej dokumentácii školy.

 

 

 

Kľúčovými oblasťami kontroly a hodnotenia sú:

 1. Hodnotenie kvality škôlky
 2. Hodnotenie detí, ich  výchovno-vzdelávacích činností a výsledkov
 3. Hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

 

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov je podrobne rozpracovaná v pláne vnútornej kontroly školy. 

 

     

 

Tento školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom vychádzajúc z cieľov a zamerania MŠ.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria