Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Kolektívna zmluva

 

 

Kolektívna zmluva

 

 

uzatvorená dňa 01.01.2021 medzi zmluvnými stranami

 

 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 stanov základnej organizácie a na základe splnomocnenia zo dňa 03.09.2018 (ďalej odborová organizácia)

 

a

 

Základnou školou so sídlom v Nitre, zastúpenou Mgr. Melindou Drdoľovou, riaditeľkou školy

(ďalej zamestnávateľ) nasledovne:

 

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

 

Článok 1

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

1. Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 2 stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa 03.09.2018, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy pani Máriu Trabalíkovú, predsedu odborovej organizácie. Splnomocnenie zo dňa 03.09.2018 tvorí prílohu    č. 1 tejto kolektívnej zmluvy.

 

2. Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2004. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

 

3. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ", namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", zákon o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“.

 

 

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

 

1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu.

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto  KZ.

 

 

                                                                       Článok 3

                                    Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

 

2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa nevzťahujú ustanovenia tejto KZ, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, o prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, o mzde za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne o mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce.

 

3. Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. KZ nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa zaväzuje KZ zverejniť bezodkladne po podpísaní oboma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 1. januára 2021 a skončí 31. decembra 2024, okrem článkov ktoré sú viazané na rozpočet a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, t. j. článkov 7, 9, 10, a  25, ktorých účinnosť sa skončí  dňom 31. decembra daného roku.

 

Článok 4

Zmena kolektívnej zmluvy

 

1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne) ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky,  t. j. články 7, 9, 10 a 25 a to v závislosti od rozpočtu prideleného zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

 

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

 

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 10 rokov od skončenia obdobia, na ktoré bola kolektívna zmluva uzavretá.

 

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

 

2. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ najneskôr do 15 dní od jej uzavretia.  Termín stretnutia určí odborová organizácia, keďže sa zaviazala oboznámiť zamestnancov. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov.

 

3. Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ do 3 dní od požiadania.

 

4. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ  s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods. 2 ZP.

 

 

Druhá časť

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

Článok 7

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

 

Príplatok za riadenie

1. Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí zriaďovateľ v rámci rozpätia uvedeného v prílohe OVZ č. 6 (§ 8 OVZ).

 

2. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného organizačného útvaru a podriadených zamestnancov.

 

Príplatok za zastupovanie

 

1. Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca (§ 9 OVZ).

 

2. Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie.

 

3. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa zastupovania a zamestnávateľ ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.

 

Príplatok za zmennosť

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v dvojzmennej prevádzke príplatok za zmennosť mesačne v sume  3,1% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 OVZ (§ 13 OVZ),

 

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky nasledovne:

 

 1. pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%,

 2. pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14% ( § 13b OVZ),

 3. pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo  uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4%, platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, alebo v sume 8% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, ak túto činnosť vykonáva  u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov, alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

 

Plat za prácu nadčas

 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%.

 

Osobný príplatok

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností. O výške osobného príplatku rozhodne riaditeľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§ 10 OVZ).

2. Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.

3. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.

 

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca

 

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume

- 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,

- 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu,

- 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu

3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.

Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 % za profesijný rozvoj podľa odseku 1 písm. d).

Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Riaditeľovi školy, riaditeľovi školského zariadenia, riaditeľovi zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a riaditeľovi zariadenia sociálnych služieb prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.

Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.

Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.

Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi.

Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.

 

 

 

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

 

1. Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca.

 

2. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

 

3. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa  určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

 

 

 

Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

1. Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.

2. Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu

 1. hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede; najmenej 4 hodiny týždenne,

 2. žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a

 3. tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.

 1. Príplatok podľa odseku 1 je najviac 5% z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

 

 Odmeny

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že  vyplatí zamestnancovi  odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku  vo výške jeho funkčného platu.

(2)    Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 50 % jeho funkčného platu, ak sú splnené nasledovné podmienky:

a) zamestnanec v čase dovŕšenia 60 rokov veku odpracoval u zamestnávateľa viac ako 10 rokov,

b) v posledných troch mesiacoch neporušil pracovný poriadok školy alebo pracovnú disciplínu,

c) v posledných troch mesiacoch nebol písomne upozornený na porušenie akéhokoľvek vnútorného predpisu zamestnávateľa.

(3)  Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vyplatí odmenu (§ 20 ods. 1 písm. g) vo výške 100 EUR každému zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30.11.2021 najmenej 6 mesiacov, ktorý nie je v skúšobnej dobe ani vo výpovednej dobe. Odmena sa vyplatí v mesiaci december 2021 vo výplate za mesiac november 2021.

 

Článok 8

Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne. Termín splatnosti platu je štrnásty deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň splatnosti platu podľa predchádzajúceho odseku.

 3. Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe dohody o zrážkach z platu, časti platu určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. 8 ZP ). 

 

Článok 9

Odstupné a odchodné

 

1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

 1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

 1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

 2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 5. päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

3. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné v sume dvojnásobku jeho funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

 

4. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume dvojnásobku jeho funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

 

5. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa  § 68 ods. 1 ZP.

 

 

Článok 10

 

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po celý čas účinnosti KZ mať uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej 2% z funkčného platu zamestnanca. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.

 

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.

 

               Článok 11

Určenie platu zamestnancom

 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom z platovej triedy, do ktorej je zaradený, a v platovom stupni prislúchajúcom zamestnancovi podľa dĺžky započítanej praxe.

 

(2) Zamestnávateľ vymedzuje okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým môže určiť tarifný plat max. o 3 platové stupne vyššie a to:

- zamestnancom vykonávajúcim pracovné činnosti v oblasti rozpočtovania, financovania, odmeňovania.

 

Článok 12

Pracovný čas zamestnancov

 

1. V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania a v zmysle § 85 ods. 8 ZP zamestnávateľ určuje pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne.

 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska.       

 

3. Pracovný čas zamestnancov v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní je riešený prostredníctvom interných dokumentov zamestnávateľa.

 

Článok 13

Dovolenka na zotavenie

 

(1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103  ZP o jeden týždeň.

 

(2) Zamestnávateľ poskytne v prvom polroku 2021 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 ods. 3 písm. c) ZP jeden deň pracovného voľna s náhradou funkčného platu. O pracovné voľno je potrebné žiadať zamestnávateľa písomne. Podrobnejšie podmienky poskytnutia pracovného voľna spolu so vzorovou žiadosťou sú upravené v Pracovnom poriadku školy.

 

(3) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní zamestnávateľ čerpanie dovolenky oznamuje (nariadenie dovolenky zamestnávateľom) najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú (starú) dovolenku, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky môže byť oznámené telefonicky, prípadne e-mailom.

 

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 14

Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

 

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.

 

2. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu,  t. j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák. č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

 

3. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

 

Článok 15

Riešenie kolektívnych sporov

 

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

 

3. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

 

Článok 16

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde.

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§ 13 ods. 5 ZP).

 

Článok 17

Zabezpečenie činnosti odborových orgánov

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z §-u 240 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej organizácie vytvoriť podmienky na jej nerušenú činnosť.

 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v orgánoch odborovej organizácie podľa jeho potreby a tiež umožní úpravu  rozvrhu priamej vyučovacej alebo výchovnej činnosti pedagogickým zamestnancom - funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.

 

 

Článok 18

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

 

Vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

 • vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ),

 • vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP),   

 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods. 2 ZP),

 • zavedenie konta pracovného času (§ 87a ods. 1 ZP),

 • dohodnutie vyrovnávacieho obdobia konta pracovného času (§ 87a ods. 2 ZP),

 • zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods. 1 ZP),

 • určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods. 4 ZP),

 • určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času (§ 90 ods. 10 ZP),

 • určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej  predĺženia (§ 91 ods. 2 ZP),

 • odlišné určenie nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ods. 3 ZP),

 • rozsah a podmienky práce nadčas (§ 97 ods. 9 ZP),

 • vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods. 9 ZP),

 • prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods. 1 ZP),

 • na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods. 2 ZP),

 • výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zvýšená ochrana (§ 240 ods. 9  ZP),

 • určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii (§ 3, § 7 ods. 3 zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);

 

 1. písomne informovať odborovú organizáciu najmä:

     

 • ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr jeden mesiac predtým:

 1. o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

 2. o dôvodoch prechodu,

 3. o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

 4. o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP).

 5. o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods.8 ZP),

 6. o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 49 ods. 6 ZP).

 

 • pri hromadnom prepúšťaní o

     a) dôvodoch hromadného prepúšťania,

     b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,

     c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,

     d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,

     e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer skončiť (§ 73   ods. 2 ZP),

     f) o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods. 2 a) ods.4 ZP).

 

 1. vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

 • opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP),

 • opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),

 • výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 74 ZP),

 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),

 • zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP),

 • nariadenia práce v dňoch pracovného pokoja (§ 94 ods. 2 ZP),

 • dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP),

 • rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144a ods. 6 ZP),

 • stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci (§ 152 ods. 8,  písm. a) ZP),

 • umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ 152 ods. 8 písm. b) ZP),

 • rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods. 8 písm. c) ZP),

 • opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie (§ 153 ZP),

 • opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),

 • požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca (§ 191 ods. 4 ZP),

 • rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri  pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),

 • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená  zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),

 • zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b) ZP),

 • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ),

 • organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti  zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy  zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d) ZP),

 • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e) ZP);

 • zabezpečenie mimoriadnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci(§ 30e ods.6 zákona č.355/2007 Z. z.)

 • určenie týždenného rozsahu priamej výchovnovzdelávacej činnosti (§7 ods. 3 zák. č. 138/2019 Z. z.)

 • plán profesijného rozvoja (§40 ods. 4 zák. č. 138/2019 Z. z.)

 • návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku (§ 10 ods. 5 OVZ).

   

 1. umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 239 ZP).

 

Článok 19

Záväzky odborovej organizácie

 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom v zmysle článku 14 ods.1 tejto KZ.

 

2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

 

3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z  KZ.

 

4. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa (§ 230 ZP).

 

Článok 20

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 147 ZP a § 5 až 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

 

2. Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje:

 1. zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav,  schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),

 2. bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému orgánu (§ 17 ods. 5 písm. a) bod 1  zákona o BOZP),

 3.  zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada, (§ 6 ods. 1 písm. q/ zákona o BOZP),

 4. odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods. 2 zákona o BOZP),

 5. vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona o BOZP),

 6. poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, bezplatne OOPP a viesť ich evidenciu (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona o BOZP)

 7. poskytovať zamestnancom ochranný odev a ochrannú pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha  znečisteniu (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP),

 8. zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny; zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom  (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),

 9. zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, a umožniť im vykonávať funkciu v rámci ich oprávnení, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods.3 a  5 zákona o BOZP),

 10. umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému inšpektorovi a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),

 11. zamestnávateľ zabezpečí, aby návrh a určenie odborných zamestnancov alebo dodávateľov na výkon preventívnych ochranných služieb bol predložený odborovej organizácii na vyjadrenie v primeranej lehote. (§ 6ods. 11 zákona o BOZP)

 12. zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika a poskytne kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika odborovej organizácii( §7 ods.8a) zákona o BOZP)

 

 

Článok 21

Kontrola odborovým orgánov v oblasti BOZP

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

 2. Odborová organizácia v záujme toho bude  v súlade s § 149 ZP

 1. kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne  utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

 2. kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať,

 3. požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a zariadeniach, alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

 4. upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,

 5. zúčastňovať sa  rokovaní o otázkach BOZP.

 

Článok 22

Zdravotná starostlivosť

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje:

 1. vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem,

 2. po dohode s odborovou organizáciou v odôvodnených prípadoch prispievať na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov,

 3. zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov (§ 55 zák. č. 317/2009 Z. z. )

 

 

Článok 23

Stravovanie

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

 2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

 3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Článok 24

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a dbať, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

 2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.

 3. Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu

 1. päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na profesijnom rozvoji,

 2. ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,

 3. ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.

 

 1. Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 3 písm. a).

 2. Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka pracoviska.

 

Článok 25

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje nasledovne:

Celkový ročný prídel do sociálneho fondu je tvorený:

 1. povinným prídelom je vo výške 1% a

 2. ďalším prídelom vo výške  0,05 %

 1. Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku zamestnancom a odborovej organizácii v prílohe, ktorá je súčasťou tejto KZ.

 

 

Štvrtá časť

 

Článok 26

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z. bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise kolektívnej zmluvy, kolektívnu zmluvu zverejniť na svojej internetovej stránke.

 2. Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom  podpísanom rovnopise.

 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto  KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

V ..............................  dňa .................

 

 

...........................................                                           .......................................

     odborová organizácia                                                      zamestnávateľ       

 

 

 

 

Príloha 1

Splnomocnenie

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra, Org. čís. 73-1020-403 na základe uznesenia výboru základnej organizácie, zo dňa 03.09.2018, ktorý je jej štatutárnym orgánom, splnomocňuje týmto p. Máriu Trabalíkovú, predsedu ZO, aby zastupovala v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorenie a podpísanie kolektívnej zmluvy v mene našej organizácie.

 

 

V Nitre dňa ..................................

 

 

 

........................................................

                                                                                                    za výbor ZO OZ

 

 

Plnomocenstvo prijímam.

 

 

               ..........................................................

   predseda ZO OZ

 

V Nitre dňa ........................

 

 

 

 

Príloha 2

 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. V tejto prílohe sa upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 (ďalej len "SF") v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.

 

 1. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  odborovou organizáciou.

 

 1. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. Zostatok na výdavkovom účte sa po skončení kalendárneho roku prevádza na depozitný účet a nevyčerpaná suma z neho sa odvádza na účet sociálneho fondu. Suma nesmie byť vyššia ako 100 €.

 

 1. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa:

č. ú: SK13 0900 0000 0050 7822 0399

 

 1. Povinný prídel do SF sa odvádza mesačne vo výplatnom termíne na samostatný bankový účet zamestnávateľa. Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. 

 

 1. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s odborovou organizáciou.

 2. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení zo SF je zodpovedný poverený zamestnanec, ktorý aj spravuje a sleduje prostriedky fondu a vedie podrobnú evidenciu. Za hospodárenie s fondom zodpovedá riaditeľ školy.

 

 

Článok 2

            Rozpočet sociálneho fondu na rok 2023

 

Predpokladaný príjem SF:

 

a) povinný prídel vo výške 1,05 %                                                         3 720,00 €

b) zostatok z predchádzajúceho roka                                                      3 634,89 €

c) nepravidelné príjmy €                                                                                0,00 €

S P O L U:                                                                                               7 354,89 €

 

Predpokladané výdavky zo SF:

 

a) telovýchova

- športové akcie €                                                                                       600,00 €

- plaváreň €                                                                                                500,00 €

- relaxačné činnosti – masáže, regenerácia pracovnej sily €                  5 500,00 €

b) kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť

- divadelné predstavenia €                                                                        300,00 €

- spoločenské posedenia €                                                                             0,00 €

- ostatné €                                                                                                      0,00 €

SPOLU:                                                                                                  6 900,00 €

 

S P O L U: €                                                                                            454,89 €

 

.........................................                                          ...........................................

       zamestnávateľ                                                        odborová organizácia

 

Článok 3

        Použitie a čerpanie sociálneho fondu

 

1. Rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily

Zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na rekreačné pobyty organizované zamestnávateľom a odborovou organizáciou, podľa plánu práce:

 • športové akcie,

 • plaváreň,

 • relaxačné činnosti – masáže, regenerácia pracovnej sily.

 

2. Kultúrna, spoločenská, vzdelávacia a športová činnosť

Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na akcie organizované zamestnávateľom – divadelné predstavenia, spoločenské posedenia so zamestnancami a ostatné akcie podľa návrhu zamestnávateľa a OZ. Príspevok sa poskytne vo výške nutných nákladov na akcie.

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ.

 

 

..................................                                                     ........................................

    zamestnávateľ                                                               odborová organizácia

 

Doplnok ku Kolektívnej zmluve č. 1

Účinnosť doplnku: od 1.2.2021

 

Uzatvorený medzi:

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená: Mgr. Melindou Drdoľovou – riaditeľkou školy

 

a

 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená p. Máriou Trabalíkovou

 

 

Doplnkom ku Kolektívnej zmluve sa dopĺňa:

 

Článok 11 Určenie platu zamestnancom o bod č. 3 nasledovne:

 

(3) Zamestnávateľ vymedzuje okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa zákona č. 553/2003 Z. z. § 7 ods. 4 a to nasledovne:

- upratovačka zaradená do 1 platovej triedy do 21 rokov praxe sa zaraďuje do 8 platového stupňa nezávisle od dĺžky započítanej praxe.

 

 

 

 

 

 

...........................................                             .......................................................

        základná organizácia                              štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

 

Doplnok ku Kolektívnej zmluve č. 2

Účinnosť doplnku: od 1.10.2021

 

Uzatvorený medzi:

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená: Mgr. Melindou Drdoľovou – riaditeľkou školy

 

a

 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená p. Máriou Trabalíkovou

 

 

Doplnkom ku Kolektívnej zmluve sa dopĺňa:

 

Článok 11 Určenie platu zamestnancom, bod č. 3, druhá odrážka nasledovne:

 

- pomocný pracovník zaradený do 1 platovej triedy do 21 rokov praxe sa zaraďuje do 8 platového stupňa nezávisle od dĺžky započítanej praxe.

 

 

 

 

 

 

...........................................                            .......................................................

  základná organizácia                                   štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

Doplnok ku Kolektívnej zmluve č. 3

Účinnosť doplnku: od 14.12.2021

 

Uzatvorený medzi:

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená: Mgr. Melindou Drdoľovou – riaditeľkou školy

 

a

 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená p. Máriou Trabalíkovou

 

 

Doplnkom ku Kolektívnej zmluve sa dopĺňa:

 

V 2. časti, Článok č. 7 Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť bod č. 10 Odmeny, ods. č. 4 nasledovne:

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembru 2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 plynie výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia zamestnávateľa najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, najneskôr však do 30. júna 2022. Ak pracovný pomer zamestnanca skončí pred 30. júnom 2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu podľa prvej vety najneskôr v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom služobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“

 

................................                                      ...........................................

základná organizácia                               štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

Doplnok ku Kolektívnej zmluve č. 4

Účinnosť doplnku: od 01.01.2022

 

Uzatvorený medzi:

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená: Mgr. Melindou Drdoľovou – riaditeľkou školy

 

a

 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená p. Máriou Trabalíkovou

 

 

Doplnkom ku Kolektívnej zmluve sa mení:

 

2. časť, Článok č. 13 Dovolenka na zotavenie, bod č. 1 nasledovne:

 

(1) Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce je deväť týždňov v kalendárnom roku.

 

Doplnkom ku Kolektívnej zmluve sa mení:

 

2. časť, Článok č. 13 Dovolenka na zotavenie, bod č. 3 nasledovne:

 

(3) Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa      § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna; za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu. Podrobnejšie podmienky poskytnutia pracovného voľna spolu so vzorovou žiadosťou sú upravené v Pracovnom poriadku školy.

 

 

 

................................                                    ...............................................

základná organizácia                               štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

Doplnok ku Kolektívnej zmluve č. 5

Účinnosť doplnku: od 01.01.2023

 

Uzatvorený medzi:

 

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená: Mgr. Melindou Drdoľovou – riaditeľkou školy

 

a

 

 

Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Zastúpená p. Máriou Trabalíkovou

 

V zmysle článku 4 Kolektívnej zmluvy na roky 2021 – 2024 sa zmluvné strany dohodli na Doplnku č. 5 ku Kolektívnej zmluve nasledovne:

 

Doplnkom ku kolektívnej zmluve sa dopĺňa Článok 9 Odstupné a odchodné nasledovne:

 

(6) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa § 82 ods. 7 zák. č. 138/2019 Z. z. odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

 

Doplnkom ku kolektívnej zmluve sa dopĺňa Článok 17  Zabezpečenie činnosti odborových orgánov nasledovne:

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise pracovnej zmluvy zamestnávateľ poskytne novému zamestnancovi prihlášku do odborovej organizácie a kontakt na predsedu odborovej organizácie (§ 230 b ods. 1 ZP).

(4) Zamestnávateľ poskytnej predsedovi odborovej organizácie alebo inej osobe poverenej predsedom odborovej organizácie časový priestor na pracovných poradách za účelom poskytnutia informácií o činnosti odborovej organizácie. Za týmto účelom umožní zamestnávateľ odborovej organizácii využiť elektronický informačný systém používaný zamestnávateľom (§ 230 b ods. 2 ZP).

 

 

Doplnkom ku kolektívnej zmluve sa mení Článok 7 Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť nasledovne:

(3) Príplatok za zmennosť

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v dvojzmennej prevádzke príplatok za zmennosť mesačne v sume 2,85 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 OVZ (§ 13 OVZ).

 

Doplnkom ku kolektívnej zmluve sa mení Článok 22 Zdravotná starostlivosť, bod č. c) nasledovne:

c) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom najmenej jedenkrát ročne v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožniť absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov (§ 79 ods. 3 zák. č. 138/2019 Z. z.).

 

Tento doplnok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) a ods. 6 zák. 211/2000 Z. z. bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tohto doplnku, doplnok zverejniť v Centrálnom registri zmlúv.

 

 

 

V Nitre dňa .................

 

 

...............................                                         ..........................................

základná organizácia                                   štatutárny zástupca zamestnávateľa

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria