Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Školský podporný tím

Sloboda, zodpovednosť a čas pre každého, aby rástol svojím tempom

Naša škola je otvorená pre všetky deti a rodiny bez rozdielu pre lokálnu komunitu. Škola prirodzeným spôsobom formuje osobnosť dieťaťa a vytvára bezpečné prostredie pre zamestnancov aj žiakov školy modernizáciou priestorov na spoločne strávený čas a príležitostí na zážitky.  Všetci zamestnanci školy sú spolutvorcovia vízie školy. V škole je zabezpečený funkčný systém výchovného poradenstva a prevencie, mentoringu,  špeciálnopedagogického poradenstva, logopedickej intervencie, asistenčnej a rodičovskej pomoci. Všetky zložky vzájomne kooperujú a sú obsahovo prepojené.

Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Zuzana Trnkusová

- má vytvorený efektívny systém poskytovania poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb žiakov a  vytvorený systém poskytovania poradenstva pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov

- profesijná orientácia žiakov 9. ročníka

- pomáha rodičom a žiakom vsprávnom výbere štúdia na stredných školách

- kompletizácia prihlášok na stredné školy

- spolupráca s výchovnými poradcami a CPP v Nitre

- vypracovanie vnútorného programu školy na tému Bezpečnosť a prevencia /šikanovanie a kyberšikana/

- štúdium aktuálnych právnych predpisov ohľadne výchovného poradenstva

Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Mário Lénart

- individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese

- diagnostické sledovania žiakov s problémami v učení a v správaní,

- orientačné špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov

- zabezpečuje špeciálno-pedagogický servis individuálne začleneným žiakom

Koordinátor vo výchove a vzdelávaní - Mgr. Zuzana Trnkusová

- koordinuje primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov (koordinátor prevencie),

- poskytuje informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom žiakov prostredníctvom preventívnych aktivít, nakoľko sa pravidelne zúčastňuje vzdelávania v NP

Koordinátor prírodovednej a čitateľskej gramotnosti - Mgr. Michaela Trokšiarová

- rozvíja u žiakov na jednotlivých predmetoch čitateľskú gramotnosť

- spravuje  školskú  knižnicu

- motivuje žiakov k čítaniu kníh nielen počas šk. roka, ale aj v čase prázdnin

- učí žiakov selektovať a kriticky zhodnotiť informácie z rôznych zdrojov

- je aktívny v zapájaní sa do projektov

- dohliada na realizáciu akčného plánu Zelenej školy

Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP - Mgr. Zuzana Trnkusová

je spolutvorcom ŠkVP, IVVP plánov, systematicky spolupracuje s CPPPaP

- zatraktívňuje edukačné prostredie, rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká žiakov, spolupracuje s triednymi učiteľmi a podieľa sa na zlepšení spolupráce rodičov so školou

Logopedická intervencia – CŠPP Mudroňova 

- spolupráca s CŠPP Mudroňova pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

- individuálna automatizácia správnej výslovnosti pre deti v materskej škole a žiakov 1. ročníka 

- realizuje stimulačné a kompenzačné programy a korekcie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a ŠVVP

- napomáha socializácii žiakov zo SZP

Asistent učiteľa -Mgr. Miriam Beláková, Mgr. Richard Otott, Mgr. Anna Chrkavá, Mgr. Yurii Kirilov, 

- pomáha skvalitňovať vyučovací proces

je tvorcom dobrej atmosféry v triede

Koordinátor mentoringu a tútoringu -Mgr. Zuzana Trnkusová

- systematické poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ  realizované na OD za pomoci tímu koordinátorov, mentorov a tútorov, v spolupráci so zamestnancom komunitného centra na OD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria