Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Podpora slaboprospievajúcich žiakov

2022/2023

Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami sa prelína celým našim ŠkVP. Zvýšenú pozornosť venujeme žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom so zdravotným znevýhodnením, a to žiakov s mentálnym postihnutím, poruchami učenia a správania. Z toho vychádza aj celkové zameranie a nastavenie ŠkVP našej školy. V školskom roku 2022/2023 budeme v  bežných triedach aplikovať individuálny prístup a plán na podporu menej úspešných žiakov, aby sa umožnila vyššia miera individuálneho prístupu k žiakovi. Pri počte integrovaných žiakov budeme realizovať individuálne plány zvlášť pre slabo prospievajúcich žiakov so SZP, nakoľko integrovaní žiaci majú vypracované svoje IVVP podľa ZZ. Snažíme sa preto zabezpečovať aktívnu spoluprácu so Špeciálno-pedagogickou poradňou pri ŠZŠ Mudroňova v Nitre. Školský špeciálny pedagóg konzultuje s triednymi učiteľmi, ale i vyučujúcimi žiakov so ŠVVP reedukačné  postupy na vyučovaní, hodnotenie výsledkov žiakov za jednotlivé klasifikačné obdobia podľa metodických usmernení, vyhodnocovať individuálne vzdelávacie plány štvrťročne a pomáhať pedagógom pri ich tvorbe. Tieto vzájomné konzultácie budeme vykonávať na zasadnutiach MZ a PK. Pravidelne v 3. štvrťroku školského roka budú realizované psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia v CPPPaP a CŠPP pre žiakov navrhnutých na integráciu/rediagnostiku pre ďalší školský rok. Rovnako aktívnu spoluprácu zabezpečíme aj so sociálnou kuratelou a terénnymi a komunitnými pracovníkmi na Orechovom dvore. Psychológovia CPPPaP sú odbornými poradcami, ktorí nám zabezpečujú prvotnú diagnostiku žiaka, na základe ich záverov a odporúčaní robíme ďalšie kroky pomoci takémuto žiakovi. V rámci zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti pedagógov vyučujúcich na našej škole pravidelne budeme sledovať vzdelávacie aktivity metodických centier/on line zameraných na výchovu a vzdelávanie, či už žiakov so ŠVVP, alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zúčastňovať sa ich. Učitelia našej školy sami prichádzajú na to, že ak chcú kvalitne vykonávať svoju prácu, musia sa vzdelávať v tejto, pre nás veľmi aktuálnej a náročnej problematike. Na škole vyučujú kolegyne, ktoré absolvovali školenia zamerané na prevenciu soc. patologických javov a šikanovania. Keďže nemáme žiakov s telesným postihnutím, nebolo potrebné upraviť priestory školy na bezbariérové. Nápomocnou pre nás je dobrá spolupráca - ako po metodickej, tak aj materiálnej stránke – Špeciálna základná škola Červeňova a Špeciálno-pedagogická poradňa pri ŠZŠ Mudroňova v Nitre. Po metodickej stránke nám vedenie týchto škôl okrem cenných rád pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP umožňuje odborné konzultácie s ich odbornými zamestnancami CŠPPaP v Nitre. Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú začlenení v rámci školskej integrácie v triede sa vzdelávajú podľa rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré schválilo MŠVVaŠ s platnosťou od 1.9.2019. Vzdelávajú sa podľa osnov ŠZŠ.

                  Žiakov so zdravotným znevýhodnením (VPU) hodnotíme a klasifikujeme podľa Metodického pokynu č. 22/2001 na hodnotenie žiakov základnej školy v súlade so Zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011. Žiakov s mentálnym postihnutím podľa Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1. Na vyučovaní používajú učebnice, pracovné zošity a pracovné listy pre špeciálne základné školy. Všetci žiaci majú vypracované IVVP plány.

          Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, nedostatočné hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Pre šesťročné deti nedosahujúce školskú spôsobilosť sme neotvorili žiadny ročník na Orechovom dvore. Jeho zavedenie sa nám neosvedčilo. Odklad školskej dochádzky pre nezrelosť tým, že dieťa vyrastalo v málo podnetnom rodinnom prostredí, na nízkej sociálnej, kultúrnej a hygienickej úrovni, nesplnil účel, nakoľko sa výchovné prostredie nemenilo. Deti buď nepravidelne, alebo vo väčšine prípadov vôbec nenavštevujú predškolské zariadenie. Ani opakovanie prvého ročníka problém neriešilo. Náročné učebné osnovy prvého ročníka ZŠ svojím obsahom aj rozsahom sú nad schopnosti žiakov. Obsah a metódy vzdelávania v 1. ročníku prispôsobujeme úrovni dieťaťa s cieľom dosiahnuť kompenzáciu deficitu. Vyšší počet žiakov s rôznym sociálnym statusom, menej úspešní žiaci vo vzdelávaní, viacnásobné opakovanie ročníka bolo pre vedenie školy impulzom k hľadaniu príčiny ich neprospievania a cesty adekvátnej pomoci žiakom s cieľom umožniť im zažiť úspech, ukončiť základné vzdelanie absolvovaním celého vzdelávacieho programu, a tak vytvoriť predpoklady na zvýšenie ich záujmu o ďalšie štúdium a uplatniť sa na trhu práce.

    Pre úspešnosť realizácie Plánu školy na podporu žiakov so ŠVVP sa sústredíme na:

- vzdelávanie - špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP - zodp. Z. Trnkusová

- rovesnícke učenie - zodp. všetci vyučujúci

- individuálny prístup - zodp. všetci vyučujúci

- preferovanie hodnotenia žiakov v rámci ich osobného a osobnostného progresu

- vytvorenie mapy slabo prospievajúcich a žiakov vyžadujúcich individuálny prístup - zodp. triedni učitelia

- prijímanie opatrení na elimináciu ich školského neúspechu - zodp. triedni učitelia

- poskytovanie odborného servisu - zodp. školský špeciálny pedagóg

- mentoring a tútoring 2 učiteľmi na OD pod vedením OZ Cesta mladých - ZŠ Lozorno

- realizácia odborných depistáží a stimulačných programov prioritne v prostredí MŠ a 1. ročníka -  zodp. školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, rodičovský asistent

- využívanie kooperatívnych a aktivizujúcich foriem a metód aktívneho učenia - zodp. všetci vyučujúci

- analýza príčin školského zlyhávania a evalvácia plánov - zodp. školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca

- individuálna spolupráca s rodičmi – pravidelne poskytovať rodičom informácie o škole, akciách, písomná informovanosť rodičov o známkach, pokrokoch v učení a v správaní, aktivity v škole, osobitá pozornosť rodinám v hmotnej núdzi, návštevy rodín, tradičné vystúpenia žiakov -  zodp. všetci vyučujúci + spolupráca s KC

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria