Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Integrácia

Mgr. Mário Lénart

Školský špeciálny pedagóg vykonáva  činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a edukácii detí a žiakov s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami a s poruchou správania.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení, pomáha pri tvorbe IVVP plánov, pravidelne navštevuje rodiny, napomáha pri edukácii žiakov školy.Je spolutvorcom plánu slaboprospievajúcich žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


    Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria