Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Detstvo bez násilia

Školská stratégia prevencie

 Naučme žiakov preberať zodpovednosť za svoje správanie a činy... ´´.

 

             ZŠ  s MŠ Novozámocká  vzdeláva v rámci vyučovacieho procesu žiakov s rozdielnym sociálnym zázemím, vzdelanostnou štruktúrou ako aj predispozíciami k rizikovému správaniu v školskom aj mimoškolskom prostredí. Na základe pozorovaní vedenia školy a skúseností  sme sa rozhodli vypracovať Celoškolskú komplexnú stratégiu školy  prevencie sociálno-patologických javov, šikanovania a bezpečnej školy.

Stratégia školy vychádza z:

 • plánu hlavných úloh školy, školského zariadenia (v školskom poriadku sú vymedzené opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí)
 • zo strategických dokumentov SR zameraných na prevenciu rizikového správania sa detí
 • pedagogickoorganizačných pokynov MŠVV a Š SR na príslušný školský rok

Obsahová náplň plánu primárnej prevencie

 1. Legislatíva
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov
 • 372/1900 Zb. o priestupkoch, ktorý upravuje priestupky
 • Zákon č. 35/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately

 

 1. Spolupráca s partnerskými inštitúciami participujúcimi na celoškolskej stratégii prevencie
 • CPPPaP v Nitre,
 • ÚPSVaR v Nitre, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately – súčinnosť školy pri plnení výchovných opatrení (záškoláctvo, pohovor, napomenutie, ústavná výchova)
 • RÚVZ v Nitre,
 • ORPZ v Nitre
 1. Spolupráca s rodinou
 • zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách prevencie nežiadúceho správania
 • zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti žiakov
 • informovať o preventívnych aktivitách školy
 • informovať o opatreniach v školskom poriadku
 • realizácia účinnej prevencie
 • informovať o preventívnych a poradenských zariadeniach
 1. Spolupráca v vnútornými subjektmi školy (vedenie školy, triedni učitelia, školský špeciálny pedagóg, žiaci)

 

 1. smerom k vedeniu školy
 • predložiť plán celoškolskej stratégie školy v oblasti prevencie
 • viesť evidenciu rizikových žiakov a informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti
 • poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP
 • v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom riešiť priestupky žiakov
 • podporovať koordinátora vo vzdelávaní v NP Podpora ochrany detí pred násilím

 

 1. smerom k triednym učiteľom
 • pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov v rámci celoškolskej stratégie
 • pomáhať pri organizovaní a zabezpečení preventívnych aktivít

 

 1. smerom k žiakom
 • koordinovať a dohliadať na realizáciu aktivít a programov pre žiakov
 • individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov
 • realizácia prieskumov aktuálnej situácie v oblasti sociálnopatologických javov formou dotazníkov zameraných na zisťovanie vzťahov v triede
 • aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu
 • realizácia výtvarných súťaží
 1. Implementácia rozpracovaných preventívnych programov a opatrení v preventívnom programe školy

Aktivity v rámci prevencie závislosti a javov sociálnej patológie

 • Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka
 • Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – šikanovanie
 • Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – domáce násilie
 • Tvorba plagátov a výtvarných prác
 • Realizovanie prevencie v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov a v rámci triednických hodín
 • Spolupráca s CVČ Domino – Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality – vzdelávacie programy ako rozpoznať problémové správanie u žiakov
 • Využívanie videoprogramov s programom prevencie
 • Využívanie zážitkových foriem práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie resp. zmenu postoja k drogám a sociálnopatologickým javom
 • Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie
 • Využívanie nástenných novín, schránky dôvery

 

 1. Školské preventívne programy

       V školskom roku 2022/2023 budú realizované školské preventívne programy:

        -         preventívny program „Kozmo“ pre I. stupeň  ZŠ (www.centrumslniecko.sk)

        -         „Vyber si správne“

-        preventívny program „Vieme že“  pre II. stupeň ZŠ

-        preventívny projekt „Bezpečná škola“

-        program prevencie šikanovania (www.prevenciasikanovania.sk

-        prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

-        beseda zameraná na prevenciu drogových závislostí a fajčenia - 8. a 9. ročník so školským  špeciálnym pedagógom

-        tvorba plagátov a výtvarných prác s tematikou prevencie fajčenia a užívania drog na hodinách etickej a výtvarnej výchovy

-        videoprogramy  - www.hlasydeti.cz)

 

Ciele a úlohy komplexnej celoškolskej stratégie prevencie na roky 2022 – 2024

 1. Naučiť žiakov kontrolovať svoje správanie
 2. Naučiť žiakov spolupráce v kolektíve
 3. Preberať na seba zodpovednosť nutnosti, empatie, súdržnosti a vzájomnej pomoci
 4. Žiaci si osvoja pomocou komplexnej stratégie pravidlá správania formou zážitkov a preberania rolí
 5. Dôsledné vyžadovanie dodržiavania komplexnej stratégie školy jednotným pôsobením všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy
 6. Umožniť žiakom pozitívne smerovanie emócií, nálad a napätia napr. cez športové aktivity
 7. Demonštrovať na konkrétnych príkladoch pozitívne a negatívne prejavy správania
 8. Realizovať školské programy bezpečnosti a prevencie (projekty „Vieme že“, „Bezpečná škola“ a „Vyber si správne“
 9. Organizovať aktivity, ktoré vychádzajú z tradícií a mentality rómskej komunity v rámci krúžkovej činnosti
 10. Na OD pokračovať v realizácii komunitného vzdelávania, rovesnícke vyučovanie/mediácia, rozvoj dobrovoľníctva cez mentorov z radu učiteľov ZŠ a rádových sestier  
 11. Ponúknuť žiakom zo sociálne-znevýhodneného prostredia rovnaké možnosti a prístup ku všetkým aktivitám
 12. Organizácia pohybových a športových aktivít ako protipól nežiadúcich sociálno-patologických javov
 13. Formovať vzťah k zdravému životnému štýlu, ochrane telesného a duševného zdravia, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, delikvencia, kriminalita, drogové závislostí, zneužívanie, prejavy extrémizmu, terorizmu, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi), na podporu zdravého životného štýlu, zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia v rámci hodín občianskej výchovy, dejepisu, biológie, ekológie,
 14. Využívať metodiky a prípady dobrej praxe na http://bezpre.mpc-edu.sk  a informácie na https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Stranky/default.aspx, cez Európsku sieť škôl podporujúcich zdravie – www.schools-for-health.eu.
 15. Dôsledne preverovať ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.
 16. Priestory školy sú monitorované kamerovým systémom
 17. Na viditeľnom a dostupnom mieste je umiestnená schránka dôvery

Realizácia celoškolskej komplexnej stratégie prevencie bude pod dohľadom vedenia školy a pod odborným vedením školského koordinátora prevencie sociálno-patologických javov Mgr. Zuzany Trnkusovej,  v spolupráci a odbornej supervízie so školským špeciálny pedagógom Mgr. Máriom Lénartom a ostatnými pedagogickými zamestnancami podľa harmonogramu aktivít, časovej a priestorovej dotácie školského roka.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria