Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Materská škola

Charakteristika zariadenia

 

Materská škola, je 3-triedna. Celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3  do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je umiestnená v prízemnej, účelovej budove a elokovaná trieda sa nachádza na Orechovom dvore. Priestory s príslušenstvom pre deti sú svetlé a priestranné. V každej triede sa nachádzajú herňa,  oddelená spálňa s ležadlami, umyvárne s WC ( 5 záchodov,  umývadlá s tečúcou teplou a studenou pitnou vodou, v alokovanej triede Orechov dvor herňu, spálňu ,jedáleň  4záchody a 4umývadlá s tečúcou teplou a studenou pitnou vodou v 1. triede) čo zodpovedá počtu zaradených detí. Stravovanie detí je zabezpečené v samostatne vyčlenených  jedálňach .

V budove sa tiež nachádzajú priestory pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov,  priestranná kuchyňa,jedáleň ,riaditeľňa a kabinety. Každá trieda ako i hospodárska časť majú samostatné vchody.

V okolí MŠ je školský dvor a multifunkčné ihrisko, školský dvor je vybavený pieskoviskom, preliezkami, čo umožňuje deťom uskutočňovať pohybovo-relaxačné aktivity. Celý areál je zatrávnený a oplotený. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou. Brána sa po ukončení prevádzky zamyká.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Materská škola – elokovaná trieda – Orechov Dvor bola pričlenená  k ZŠ v roku 2013. Nachádza sa v lokalite Orechov Dvor, v kontajnerovej stavbe spolu s obytnými bytmi. Pozostáva zo šatne pre deti, herne, ktorá slúži aj ako spálňa ( po rozložení lehátok ), dvoch hygienických zariadení ( kúpeľňa a toalety ), jedálne, prípravovne dovážanej stravy a z dvoch malých miestností, ktoré slúžia ako kabinet i úschovňa pomôcok. Vnútorné prostredie elokovanej triedy materskej školy spĺňa estetické kvality. Trieda je podnetná a slúži ako socializačný prvok v osade, kde sa elokovaná trieda nachádza. Vlastný areál nemá.

SKvP_MS_(2).docx

Projekty v MŠ:

Moja rodná dedina – 2010 - pokračuje - výchova k tradíciám

Tvorivé dielne pre – 2010 – pokračuje - spolupráca s rodičmi detí Orechov dvor

Zdravá škola – 2010 – pokračuje - starostlivosť o zdravie                      

Záhradníci – 2011 – pokračuje - starostlivosť o kvety

Slniečkové deti – 2012 – pokračuje - ochrana pred slnečným žiarením,

PRIM  - 2019 - pokračuje

Akčný plán zmeny MŠ Orechov dvor Nitra k podpore inkluzívneho vzdelávacieho prostredia na šk.r.2021-2022

 

Oblasť rozvoja

Cieľ

Opatrenie (aktivita) –

Časový rámec –

Zapojenosť ľudí –

Aké zdroje potrebujeme?

Spôsob vyhodnotenia – AKO?

Vytváranie inkluzívnej kultúry

Zvýšiť dochádzku  detí z MRK v MŠ

Stretnutie s pomáhajúcimi profesiami

 Mesačne September až jún 2021

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-pomáhajúce profesie

Materiálno technické zabezpečenie-priestor

Vyhodnotenie mesačnej dochádzky v MŠ, výber opatrení na zlepšenie dochádzky

 

Otvorené hodiny pre rodičov

September až jún 2021(v závislosti od pandemickej situácie Covid 19)

IKT, pedagogickí zamestnanci MŠ ,ASU

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor v MŠ, aktivačné balíčky NP PRIM

Vyhodnotenie mesačnej dochádzky v MŠ, výber opatrení na zlepšenie dochádzky

Odstránenie ja- zykovej bariéry u detí, rozvoj slovnej zásoby v slovenskom jazyku

Edukačné aktivity zamerané na rozvoj slovnej zásoby u detí,

Vystúpenia detí pre rodičov

September 2020(v závislosti od pandemickej situácie Covid 19)

IKT, pedagogickí zamestnanci MŠ ,ASU

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor v MŠ, aktivačné balíčky NP PRIM

Záznamové hárky pre deti, vyhodnocovanie slovnej zásoby u detí

 

Kultúrne a športové akcie pre rodiny z obce-vianočné výstúpenie, vyrezávanie tekvíc, karneval, Rozlúčka s predškolákmi

September až jún 2021(v závislosti od pandemickej situácie Covid 19)

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor v MŠ, aktivačné balíčky NP PRIM

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Rozvíjanie inkluzívnej praxe

Zlepšenie klímy, efektivity a riadenia práce inkluzívneho tímu

Pravidelné inkluzívne stretnutia IKT a s pomáhajúcimi profesiami

Mesačne september až jún 2021

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-IKT

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor

Vyhodnotenie efektivity uskutočnených opatrení z akčného plánu,

 

Zefektívnenie koordinácie a riadenie inkluzívneho tímu a spolupráca s terénnymi a sociálnymi pracovníkmi

Mesačne september až jún 2020/2021

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-IKT a pomáhajúce profesie

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor

Vyhodnotenie efektivity uskutočnených opatrení z akčného plánu,

 

Mikroregionálne stretnutia s IKT z iných regiónov

Mesačne september až jún 2021

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-IKT

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor

Vyhodnotenie efektivity uskutočnených opatrení z akčného plánu

Realizácia inkluzívnych opatrení

ZABEZPEČENIE SOCIALIZÁCIE DETÍ Z MRK,PRIBLÍŽENIE VYLÚČENEJ KOMUNITY K ŠTANDARNÉMU SPOSOBU ŽIVOTA

Osveta k témam k pravidelnej lekárskej starostlivosti, hygienické návyky, pravidelná dochádzka do MŠ,

Spolupráca s rodinami z MRK

September až jún 2021(v závislosti od pandemickej situácie Covid 19)

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor v MŠ, aktivačné balíčky NP PRIM

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok2020/2021

Zápis detí na šk.rok2021/2022

 

 

Cestovanie verejnou dopravou

Organizácia výletov: návšteva divadla, ZOOLOGICKEJ záhrady, knižnice

September až jún 2021(v závislosti od pandemickej situácie Covid 19)

IKT a pomáhajúce profesie v obci(TSP,KC,MOPS,AFZ)

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor v MŠ, aktivačné balíčky NP PRIM

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok2020/2021

Zápis detí na šk. rok 2021/2022

Prenesenie učebných a výchovných návykov detí do prostredie rodiny

Distribúcia úloh deťom domov ,spoločná práca s rodičmi v domácom prostredí

Mesačne september až jún 2021

IKT a pedagogickí zamestnanci MŠ a ASU

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

Materiálno technické zabezpečenie-priestor v MŠ, aktivačné balíčky NP PRIM

Zber prác a kontrola a vyhodnotenie spoločných úloh v domácom prostredí

Zvyšovať odbornosť zamestnancov k problematike inklúzie

 

 

Rozvíjanie základných hygienických návykov u detí, zvyšovanie povedomia detí o dôležitosti hygieny a prevencii proti ochoreniam

 

Účasť na vzdelávaní podľa aktuálnej ponuky vzdelávania

 

 

 

Pravidelné sprchovanie detí,

Umývanie rúk a zubov

Počas celého školského roku

 

 

 

 

 

Počas celého školského roka

IKT a pedagogickí zamestnanci MŠ a ASU

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci MŠ a ASU

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

 

 

Ľudské zdroje-pedagogickí zamestnanci MŠ, ASU

 

 

 

 

 

 

Výmena skúseností a informácií zo vzdelávania

 

 

 

 

 

Zníženie chorobnosti detí, zlepšenie dochádzky

 

http://FB Materská škola,Dolné Krškany

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
    Novozámocká 129, 949 05 Nitra
  • Základná škola (mobil): 0908 398 169

    Materská škola - 0904 599 808
    Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria