Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Detstvo bez násilia

Smernica k prevencii šikanovania

Vnútorná smernica školy vychádza zo smernice č. 36/2018 o prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a

školských zariadeniach

 

 1. PREVENCIA A RIEŠENIE ŠIKANOVANIA V ŠKOLE

 

Naša škola netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách.“

Charakteristika šikanovania

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

Znaky šikanovania

 • úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 • opakované útoky,
 • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

Prejavy šikanovania

 • fyzické útoky,
 • urážlivé prezývky,
 • nadávky,
 • posmech,
 • tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,
 • odcudzenie veci, prehliadanie a ignorovanie obete

Z    hľadiska   priestupkového    zákona   môže   šikanovanie      napĺňať     skutkovú               podstatu

priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu

(prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie

osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Svojím konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie.

Prevencia šikanovania

V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

 • vytvára priaznivú klímu,
 • zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),
 • školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,
 • v súlade s pracovným poriadkom zaisťuje posilnený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne),
 • podporuje pedagogických zamestnancov zúčastňovať sa seminárov s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,
 • informuje verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvie o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),
 • zabezpečuje  vzdelávanie  triednych  učiteľov,  koordinátora  prevencie  a  výchovného poradcu v oblasti prevencie šikanovania,
 • pri riešení problémov so šikanovaním úzko spolupracuje s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie, MOPS, mestskou políciou
 • stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bez meškania problém rieši a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.
 1. METÓDY RIEŠENIA ŠIKANOVANIA ŠKOLOU
 • Zaistenie ochrany obetiam.
 • Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
 • Nájdenie   vhodných   svedkov    (individuálne,    prípadne    konfrontačné    rozhovory   so svedkami). Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.
 • Kontaktovanie zákonných zástupcov.
 • Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.
 • Poskytnutie podpory obeti.
 • Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii, MOPS
 1. OPATRENIA NA RIEŠENIE SITUÁCIE

Pre obete:

 • Odporúčanie zákonným zástupcom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.
 • Zorganizovanie  skupinového  intervenčného  programu  riaditeľkou  školy  v  spolupráci

s centrom výchovného a psychologického poradenstva.

Pre agresorov:

 • Odporúčanie    zákonným    zástupcom    agresorov    vyhľadať individuálnu     odbornú starostlivosť.
 • Udelenie opatrenia vo výchove – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.
 • Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).
 • V mimoriadnych prípadoch:
  • odporučenie   rodičom   umiestniť   žiaka   na   dobrovoľný   diagnostický   pobyt        do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
  • oznámenie  príslušnému  ÚPSVaR  –  odbor  sociálnoprávnej  ochrany  detí  za účelom

využitia   nutných   výchovných   opatrení   v prospech   maloletých   v   zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
 1. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI ŽIAKOV
 • Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.
 • Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.
 • Zabezpečí  taktný prístup  a  zachovanie  dôvernosti  informácií  zo  strany pedagogických

zamestnancov.

Spolupráca školy s inými inštitúciami

V rámci prevencie šikanovania škola:

 • úzko  spolupracuje  s  centrom  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a prevencie

(ďalej len „CPPPaP“), mestskou a štátnou políciou, MOPS

 • riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.
 • koordinátor prevencie sa vzdeláva v NP Podpora ochrany detí pred násilím

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľka školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

 • príslušnému útvaru policajného zboru,
 • orgánu sociálnoprávnej ochrany.

 

V Nitre,  3. 9.2019

                                                       

Mgr. Zuzana Trnkusová   

koordinátorka prevencie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr.  Melinda Drdoľová                                                                                                     riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria