Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Projekty

2023/2024

1. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

2. Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania

3.Cesta mladých, o.z. – v zastúpení združenia Viac ako vzdelanie – mentoring a tútoring + doučovanie

4. POP 3

5. Zelená škola - v rámci projektu Zelená škola, do ktorého sme vstúpili v školskom roku 2020/2021 máme vypracovaný a schválený enviromentálny akčný plán na rok 2022/2023, ktorý zahŕňa:

 • vytvorenie náučného chodníka, v rámci ktorého pomenujeme a označíme stromy v školskom areáli,
 • v rámci zachovania lepšieho opeľovania vytvoríme opeľovačom prirodzené prostredie – úmyselne nepokosíme časti kvitnúcich rastlín a tráv v zadnej časti školy
 • rozmiestnime vlastnoručne vyrobené vtáčie kŕmidlá v korunách stromov a hmyzie hotely
 • osadíme kôš pri multifunkčnom ihrisku,
 • zriadime oplotenú bylinkovookrasnú záhradu v priestore za budovou školy - medzi  školou a škôlkou,
 • v prírodovednej učebni si spravíme vlastnú čajovňu,

6. Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2023 Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

7. „...ideme hrať ping poooooong“ – jarná časť časť od 1.5. – 30.06.2024

8.Teach for Slovakia 

S oficiálnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme sa zapojili do spusteného prestížneho medzinárodného programu Teach For All (na Slovensku pod názvom Teach for Slovakia). 

Naša škola bola zaradená medzi úzku skupinu inovatívnych základných škôl pôsobiacich v sociálno-ekonomicky náročnom prostredí, ktoré boli vybrané pre realizáciu programu.

V rámci programu Teach for Slovakia bude v školskom roku 2022/2023 vyučovať 2 absolventi  neučiteľského smeru, ktorí sú špeciálne vybraní a dva roky intenzívne trénovaní pre prácu učiteľa v ťažkých socioekonomických podmienkach podľa prevereného zahraničného modelu. Tento neštandardný postup zapájania absolventov bez pedagogického vzdelania má plnú podporu ministerstva a prezidentky SR Z.Čaputovej.

https://teachforslovakia.sk/

9. Eko  - alarm - Živica

10. NP Podpora ochrany detí pred násilím

11. Záložka do knihy spája školy

12. Hurá von.sk – Živica - v rámci projektu Hurá von sme sa inšpirovali zážitkovým učením mimo školskej triedy - vonku, ktorého cieľom je zvýšiť motiváciu, chuť objavovať nové možnosti a výzvy vo vzdelávaní. Mladí kolegovia majú odvahu, inšpirácie a nadšenie pre prenesenie časti vyučovania do priestorov školského areálu pod krytým prístreškom pri školskej telocvični s vlastnoručne vytvorenou veľkou tabuľou na stene telocvične.

13.Svet plastelíny 2024 – 8 kg plastelíny

14. Urbact onestage

15. Interaktívne skupiny – rovesnícke učenie

Ako riešenie podpory vzniku záujmu komunity/rodiny o vzdelávanie  a dianie v školskom prostredí sa javí ako nevyhnutná potreba zapojenia členov rodiny a komunity z prostredia, ktoré žiaci poznajú do vzdelávania/prostredia školy. V interaktívnych skupinách, ktoré plánujeme realizovať v budúcom školskom roku budú zapojení dobrovoľníci/aktivační pracovníci/poberatelia hmotnej núdze/už dospelí členovia komunity, ktorí sa budú zúčastňovať vzdelávania v triedach, spoločne so žiakmi sa učiť a osvojovať si vedomosti, zručnosti, návyky a postoje, zároveň budú pomáhať v komunikácii a aj pri riešení problémov v správaní  žiakov . Dobrovoľník v triede bude novým prvkom v našej škole s ukončeným ale aj bez ukončeného základného vzdelania, ktorý si zároveň v priebehu školského roka bude realizovať kurz na získanie nižšieho stredného vzdelávania. Bude to obojstranná a prospešná činnosť pre školu aj pre komunitu. V minulom školskom roku požiadali 4 naši bývalí žiaci o možnosť realizovať takýto kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania v našej škole. Epidemiologická situácia a ani personálne zabezpečenie mimo školy a po vyučovaní však z hľadiska naplnenia rámcového učebného plánu kurzu stanovené MŠVVaŠ SR v podmienkach školy nie je možné a preto hľadáme cesty a spôsoby pomoci aj v tomto smere.

            Aké benefity a čo očakávame?

 • zapojenie komunity do života školy – posilnenie postavenia komunity a postupné stieranie nedôvery a neochoty spolupracovať a riadne si plniť školskú dochádzku,
 • vytvorenie priameho spojenia s komunitou – zjednodušenie komunikácie medzi školou a rodinou,,
 • budovanie vzťahov a sieťovanie
 • zlepšenie dochádzky,
 • pokles problémov v správaní,
 • menej konfliktov v triede,
 • zvýšenie motivácie žiakov učiť sa – zlepšenie výsledkov vo vzdelávaní,
 • pomoc predčasne ukončenej školskej dochádzke,

16. Skutočne zdravá škola

17. Planet Youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria