Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Plán čitateľskej gramotnosti

Plán na rozvoj čitateľskej gramotnosti - 2022/2023

Učiteľ číta

 Rozvoj čitateľskej gramotnosti spojený s:

- pravidelnými prestávkami a komentármi k prečítaním dielam, k veku primeraním a zaujímavým príbehom

Názov aktivity v sebe zahŕňa:

A) Besedy o prečítaných knihách

B) Deti v príbehoch (učiteľ vyberie veku primeraný zaujímavý a pútavý príbeh, v ktorom sú hlavnými hrdinami deti či mladí ľudia, žiaci si dielo prečítajú (doma, v škole), potom o ňom diskutujú, diela majú motivačný charakter a zároveň žiakov učia vyjadriť vlastný názor)

C) Marec „Mesiac knihy“ (návšteva knižníc, vytvorenie plagátu, záložky do knihy, besedy o prečítaných knihách)

 1.   Moja obľúbená kniha (žiaci si medzi sebou predstavia  svoju obľúbenú knihu a rozprávajú o nej)

E) Čítanie pozitívnej literatúry (čítanie motivačných kníh, s úmyslom zvýšiť povedomie žiakov o vplyve pozitívneho myslenia a optimizmu na ich zdravie)

F) Návšteva knižnice – školskej, mestskej, krajskej

G) Rebelské čítanie (čítanie kníh o známych ženách a mužoch, ktorí zmenili svet; príbehy, ktorých cieľom je inšpirovať mladých ľudí)

H) Humorné čítanie (čítanie a vymýšľanie vtipov, nonsensov,... napr. v rámci Svetového dňa úsmevu – 04. 10. 2022)

I) Hádaš, hádam, hádame (Čarujeme so slovami) (čítame si a tvoríme vlastné literárne hádanky, slovné hry, krížovky, osemsmerovky)

J) Vianoce a iné sviatky ukryté v knihách (čítanie rôznych vianočných alebo iných sviatočných príbehov, diskusia o tradíciách, diskusia o vzniku daných sviatkov)

K) Vyučovacia hodina v knižnici

L) Z rozprávky až do bájky– čítame si navzájom (prostredníctvom zvierat, ktoré vystupujú v bájkach, chceme poukázať na charakterové vlastnosti, ktoré odzrkadľujú rôzne typy správania sa ľudí, prostredníctvom ktorých chceme žiakom sprostredkovať poučenie v rôznych životných situáciách)

5. – 9.

- vyučujúci SJL

S Rómami o Rómoch

(o rómskej kultúre)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti spojený s:

- diskusiou o rómskych tradíciách, osobnostiach, kultúre či histórii

- čítaním rómskych rozprávok a rôznych príbehov (autori: Ábel Ravasz – Atlas Rómov na Slovensku; Irena Bihariová; Janette Motlová - Cigánka

Názov aktivity v sebe zahŕňa:

A) Prípravu kultúrnych programov na rôzne príležitosti

B) Týždeň rómskej kultúry (08.04. 2023)  – história, zvyky, tradície, ľudová slovesnosť, čítanie rómskej literatúry, osobnosti, besedy

 

 

 

Zvieratká a enviro

Rozvoj čitateľskej gramotnosti spojený s:

- vytvorením kladného vzťahu k prírode

- vytvorením pozitívneho postoja k ochrane prírody

Názov aktivity v sebe zahŕňa:

A) Čítame o zvieratách - Svetový deň zvierat

 

B) Svetový deň zvierat (čítanie rozprávok, encyklopédií, bájok, ... o zvieratách, diskusia, navrhnutie vhodnej ilustrácie)

C) Zvieratá v príbehoch

(učiteľ vyberie nejaké dielo, kde hrdinom sú zvieratá alebo sa v ňom nachádzajú zaujímavé informácie o zvieratách, žiaci ho prečítajú (doma, v škole), krátka diskusia)

 

 

Divadelné predstavenie v Nitra

Návšteva divadelného predstavenia

5. – 9. ročník

vyučujúci SJL

Knižní detektívi

Súťaž v poznaní známych rozprávok

5. – 6. ročník

vyučujúci SJL

Literárny karneval

Predstavenie lit. postavy

5. – 9. ročník

vyučujúci SJL

Nakresli si príbeh

tvorenie vlastných komiksov a príspevku do školského časopisu

5. – 6. ročník

vyučujúci SJL

Pracujem s odbornou literatúrou (*dospelí)

- vyhľadávanie informácií: encyklopédie, atlasy, kľúče na určovanie rastlín, živočíchov, húb, ...

1. – 9. ročník

všetci vyučujúci

Príprava kultúrnych programov na rôzne príležitosti

- príprava programu na oslavné výročie založenia školy

všetky ročníky

všetci vyučujúci

Spisovatelia a ilustrátori

Tvoríme ilustrácie k literárnemu dielu

5. – 9. ročník

vyučujúci SJL

Tvoríme pozdravy - pohľadnice

Rozvoj čitateľskej gramotnosti a fantázie žiakov pri tvorení pohľadníc na základe Svetového dňa pozdravov (21. 11. 2022) či rôznych sviatkov

5. – 9. ročník

vyučujúci SJL, VYV

Zahrajme si rozprávku

Dramatizácia rozprávky

5. – 6. ročník

vyučujúci SJL

Záložka do knihy spája školy:

List za listom – baví má čítať

 

nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh

1. – 9. ročník

vyučujúci SJL, BIO, VYV

Poznámky

Cieľom všetkých činností je vytvoriť si pozitívny vzťah k textu či k literárnemu hrdinovi, podporiť kreativitu, fantáziu a obrazotvornosť žiakov, ale aj rozvíjať schopnosť kriticky myslieť, no najmä pracovať s informáciami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Vargová

Fotogaléria