Navigácia

Zelená škola

Navigácia

Ochrana osobných údajov - vyhlásenie prevádzkovateľa

 

 

§ 60 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Základná škola s materskou školou

Novozámocká 129

949 05 Nitra

IČO: 37865498

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Kristína Vargová

Tel. kontakt: 0908 398 169, zsmsnitra@gmail.com

 

Účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené:

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, 949 05 Nitra ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za nasledovnými účelmi:

 1. zber osobných údajov žiakov základnej školy pre účel sledovania školskej dochádzky a informovania zriaďovateľa,
 2. zber osobných údajov pedagogických a odborných zamestnancov na účely exportu do centrálneho registra zamestnancov,
 3. zber osobných údajov detí a žiakov pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 4. zber osobných údajov pedagogických a odborných zamestnancov o sústavnom procese nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti za účelom kontinuálneho vzdelávania,
 5. plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia dochádzky,
 6. zber osobných údajov detí a žiakov pre potreby vzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti,
 7. evidencia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov,
 8. správa registratúry, komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky,
 9. ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch,
 10. záujmová, prezentačná, súťažná a iná činnosť vyplývajúca z výchovno-vzdelávacieho procesu v obrazových a zvukových záznamoch,
 11. riešenie sťažností.

 

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

 

Informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100:

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 vyššie uvedeného zákona a konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo žiadať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 11 ods. 6 a 7
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 35 až § 41, § 58 a § 59
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno–vzdelávacích zariadeniach a na  čiastočnú úhradu nákladov.
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník § 12 odsek 1

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Ustanovené zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov:

70 rokov (osobné spisy zamestnancov),

10 rokov (sťažnosti, podnety a oznámenia),

5 rokov (klasifikácia prospechu a správania žiaka),

5 rokov (evidencie – hmotná núdza, školské pomôcky a potreby),

10 rokov (triedne knihy, klasifikačné záznamy...),

 

Poznámka: ostatná dokumentácia na základe schváleného registratúrneho poriadku školy

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 1. sociálna poisťovňa
 2. zdravotné poisťovne
 3. daňový úrad
 4. doplnkové dôchodkové sporiteľne a dôchodkové správcovské spoločnosti
 5. orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Inšpektorát práce...)
 6. zástupcovia zamestnancov
 7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. súdy, orgány činné v trestnom konaní
 9. exekútor
 10. iný oprávnený subjekt

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
  Novozámocká 129, 949 05 Nitra
 • Základná škola (mobil): 0908 398 169

  Materská škola - 0904 599 808
  Školská jedáleň - 0908 134 035


Fotogaléria